Αρχική iHunt.gr Έγκριση προγράμματος θήρας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας

Έγκριση προγράμματος θήρας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας

από iHunt Team
139484760_1435237753

demobanner

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα θήρας της ΕΚΠ νήσου Σαπιέντζας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας : 

“Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνηγετική περίοδο 2018-2019 ως κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1°       ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Νήσου Σαπιέντζας απαιτούνται:

1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου ήτοι: Γενικής, Περιφερειακής, Τοπικής που να ισχύει και για τον Νομό Μεσσηνίας.2. Η απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.

ΑΡΘΡΟ 2°       ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός αυτοπροσώπως ή τηλεομοιοτυπικά ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας:

1. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό άδειας κυνηγίου και είδος αυτής) και

 την ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

2. Φωτοτυπία της Αδείας Θήρας (δεύτερη, τρίτη σελίδα και τρέχουσα θεώρηση). Οι αλλοδαποί κυνηγοί προσκομίζουν και μεταφρασμένη την άδεια κυνηγίου της χώρας τους.3. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.

 ΑΡΘΡΟ 3°       ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Το κυνήγι αρχίζει την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και τελειώνει την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται κάθε: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Το κυνήγι δύναται να αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 14:00 το μεσημέρι.

 ΑΡΘΡΟ 4°        ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩN

1. Η τιμή της Ειδικής Άδειας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους Μεσσήνιους κυνηγούς 25,00 €

β) Για τους λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, 40,00 €γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ε.Ε. 80,00 €

2. Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.

3. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγίου.

4. Οι κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) εκτός από την ειδική άδεια οφείλουν να εφοδιασθούν με γενική άδεια κυνηγίου που εκδίδεται από το Δασαρχείο Καλαμάτας καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

α) Μέχρι 15 ημέρες: 60,00 € καιβ) Μέχρι δύο (2) μήνες: 120,00 €.

Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στην χώρα μας.

ΑΡΘΡΟ 5°        ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1. Η διεξαγωγή του κυνηγίου θα γίνεται μόνο κατά ομάδες με την παρουσία εντεταλμένου οργάνου.

2. Κάθε ημέρα κυνηγίου μπορούν να κυνηγήσουν έως δώδεκα (12) κυνηγοί χωρισμένοι σε τρεις (3) ομάδες (2 έως 4 κυνηγοί ανά ομάδα).

3. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το Δασαρχείο σκάφος. Ως ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριακοσίων (300,00 €) ευρώ συν Φ.Π.Α (24%) το οποίο θα μοιράζεται ισόποσα σε κάθε κυνηγό στην περίπτωση που γίνεται  δρομολόγιο

 με λιγότερους από έξι (6) κυνηγούς. Πέραν των έξι (6) κυνηγών το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ συν Φ.Π.Α. (24%) ανά κυνηγό.

ΑΡΘΡΟ 6°        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. Οι ειδικές άδειες κυνηγίου εκδίδονται από το Δασαρχείο Καλαμάτας (Στην Ε.Κ.Π. δεν εκδίδονται ειδικές άδειες κυνηγίου).

2. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επομένη της έγκρισης του παρόντος Προγράμματος έως και την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των ομάδων κυνηγών όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί, θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες  κυνηγιού  που  επιθυμούν  να  κυνηγήσουν.  Ομάδα  κυνηγών  που έχει

 δηλώσει  ότι  επιθυμεί  να  κυνηγήσει  στην  Ε.Κ.Π.  για  τέσσερες  (4) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσεται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των ομάδων όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και τις ημέρες κυνηγίου που έχουν

εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και των ενδιαφερομένων κυνηγών ή των νομίμων εκπροσώπων τους.

Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την κλήρωση, θα καταβάλλεται το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την έκδοση της Ειδικής Άδειας για όλες τις ημέρες κυνηγίου από τις ομάδες που κληρώθηκαν. Η μη καταβολή αυτού,  έστω και από ένα κυνηγό της ομάδας, αποκλείει την είσοδο στην Ε.Κ.Π. όλης της

 ομάδας.   Η   καταβολή   του   χρηματικού   ποσού   γίνεται   αποκλειστικά   με κατάθεση/μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας από  προσωπικό  τραπεζικό λογαριασμό του κυνηγού ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Μετά την ανωτέρω διαδικασία και σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές μέχρι και την:

Α) Πέμπτη 25 Οκτωβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 6-11-2018 έως 9- 11-2018.

Β) Πέμπτη 1 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 13-11-2018 έως 16- 11-2018.

Γ) Πέμπτη 8 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 20-11-2018 έως 23- 11-2018.

Δ) Πέμπτη 15 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 27-11-2018 έως 30-11-2018.

Ε) Πέμπτη 22 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 4-12-2018 έως 7- 12-2018.

Κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των ομάδων κυνηγών θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν.

 Ομάδα κυνηγών που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κυνηγήσει στην Ε.Κ.Π. για

 τέσσερες (4) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσεται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των ομάδων κυνηγών όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και ημέρα κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη, παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και των ενδιαφερομένων κυνηγών ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων δίνεται η δυνατότητα σε ομάδα κυνηγών που επιθυμεί να κυνηγήσει, να πραγματοποιήσει κυνήγι έστω και αν δεν ακολούθησε την ανωτέρω διαδικασία και εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για κυνήγι την προηγούμενη ημέρα από αυτή που θέλει να κυνηγήσει

Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στους κυνηγούς που απαρτίζουν τις  ομάδες μετά την κλήρωση.

3. Οι αιτούντες κυνηγοί αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εκπροσωπούμενοι αντιπρόσωποι αυτών, πρέπει να παραλαμβάνουν έγκαιρα την ειδική άδεια κυνηγίου.

4. Σε περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιασθεί για κυνήγι την ημέρα που του έχει καθοριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής για άλλη ημέρα κυνηγίου και το τέλος που έχει καταβάλλει δεν επιστρέφεται.

5. Σε περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιασθεί αδικαιολόγητα για κυνήγι  δύο ημέρες, στερείται του δικαιώματος κυνηγιού για την υπόλοιπη κυνηγετική περίοδο. Τέλη που έχουν καταβληθεί για τις ημέρες κυνηγίου για τις οποίες στερείται του δικαιώματος κυνηγίου δεν επιστρέφονται.

6. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του κυνηγίου λόγω κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας, δύναται να διεξαχθεί κυνήγι από όσους επιθυμούν και παρουσιάστηκαν για κυνήγι την ημέρα που τους είχε καθοριστεί, τη Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας.

Σε όσους κυνηγούς δεν επιθυμούν να κυνηγήσουν και παρουσιάστηκαν για κυνήγι την ημέρα που τους είχε καθοριστεί, επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλλει με την κατάθεση/μεταφορά αυτών από τον τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας στους λογαριασμούς από τους οποίους είχαν κατατεθεί/μεταφερθεί, επιβαρυνόμενα με τα έξοδα των τραπεζικών συναλλαγών.

 ΑΡΘΡΟ 7°       ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΣΚΥΛΙΑ

1. Το κυνήγι ασκείται μόνο με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο που φέρει λεία κάννη και είναι μονόκαννο ή δίκαννο ή επαναληπτική καραμπίνα η οποία φέρει μέχρι τρία (3) φυσίγγια συνολικά, από τα οποία ένα (1) στην θαλάμη και τα δύο (2) στην αποθήκη.

2. Για το κυνήγι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια.

3. Στο κυνήγι απαγορεύονται τα σκυλιά.

 ΑΡΘΡΟ 8°      ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1. Το κυνήγι διεξάγεται κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. όταν επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και καλή ορατότητα.

2. Η άδεια θήρας και η ειδική άδεια παραδίδονται στα εντεταλμένα όργανα της Ε.Κ.Π. πριν την έναρξη του κυνηγίου και επιστρέφονται στο πέρας αυτού.

3. Οι θέσεις που θα κυνηγήσουν οι ομάδες κυνηγών καθορίζονται πριν την έναρξη του κυνηγίου και πριν την επιβίβαση στο σκάφος. Σε περίπτωση που περισσότερες ομάδες ενδιαφέρονται να κυνηγήσουν στην ίδια θέση θα γίνεται κλήρωση.

4. Οι ομάδες κυνηγών συνοδεύονται πάντοτε από τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στις υποδείξεις των οποίων οφείλουν να υπακούουν. Οι κυνηγοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης κάθε μορφής ατυχημάτων και ασφαλούς χρήσης και μεταφοράς των κυνηγετικών τους όπλων. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κατά την διάρκεια του κυνηγίου. Κατά την διάρκεια του  κυνηγίου οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος  χρώματος  πορτοκαλί (αποκλειόμενης  απλής λωρίδας),

 ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.

5. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των κυνηγών από την ομάδα τους. Επίσης απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους από την περιοχή που έχει καθοριστεί να κυνηγήσουν από τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής. Απρόσεκτοι κυνηγοί, επικίνδυνοι για την ασφάλεια συναδέλφων των ή των εργαζομένων της Ε.Κ.Π. και γενικά κυνηγοί που δεν υπακούουν στις υποδείξεις των οργάνων της Ε.Κ.Π., δύναται να απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π.και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

6. Τα όργανα της Ε.Κ.Π. μπορούν να συμπτύξουν ομάδες κυνηγών.

7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Ε.Κ.Π. σε κυνηγό που δεν φέρει όπλο έστω και αν κατέχει Ειδική Άδεια.

8. Απαγορεύεται η θήρα από το σκάφος και στις ποτίστρες.

9. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του εντεταλμένου οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλέγει καταβάλει την προβλεπόμενη για το θήραμα αξία και στερείται του δικαιώματος εισόδου στην Ε.Κ.Π. για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

10. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων τριχωτών θηραμάτων και θηλυκών αίγαγρων. Ως ανεπτυγμένα τριχωτά θηράματα νοούνται: το αγριοπρόβατο των τριών (3) ετών και ο αίγαγρος των δύο (2) ετών. Σε περίπτωση τραυματισμού ή φόνου μη ανεπτυγμένου τριχωτού θηράματος ή θηλυκού αίγαγρου, λόγω απροσεξίας ή λάθους ο υπαίτιος επιβαρύνεται με πρόστιμο 400,00 € συν την αξία του θηράματος. Η αξία του θηλυκού αίγαγρου αποτιμάται σε 500,00 € για όλους τους κυνηγούς.

11. Σε περίπτωση που φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα ή εσκεμμένα φονευθεί μη ανεπτυγμένο τριχωτό θήραμα ή θηλυκός αίγαγρος, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Στην περίπτωση αυτή οι παραβάτες, διώκονται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/1969 όπως ισχύει) και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα θηράματα και τα μέσα κυνηγίου κατάσχονται. Τα κατασχεμένα θηράματα εκποιούνται. Τα τρόπαια από τα κατασχεμένα αρσενικά θηράματα παραμένουν στην διάθεση της Ε.Κ.Π. και της Υπηρεσίας.

12. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει αυτό αναγκαίο το εντεταλμένο για την διεξαγωγή του κυνηγίου όργανο.

ΑΡΘΡΟ 9°      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Μεσσηνίας ύστερα από εισήγηση του Δασαρχείου Καλαμάτας είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να διακοπεί το Πρόγραμμα Θήρας.

ΑΡΘΡΟ     10°         ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ – ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

Ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων και οι τιμές αυτών φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Είδος θηράματος

(1)

Συνολικός Αριθμός

Κυνηγετικής

Περιόδου (2)

Επιτρεπόμενος αριθμός

θηραμάτων

ανά ομάδα (3)

Κυνηγοί Νομού (4)

Άλλοι κυνηγοί (5)

Αλλοδαποί κυνηγοί (6)

Αγριοπρόβατο (Ovis amon musimon)

Θηλυκά: 20

2 ανά κυνηγετική περίοδο

140,00 €

180,00 €

350,00 €

 

Αγριοπρόβατο (Ovis amon

musimon)

Αρσενικά: 20

2 ανά κυνηγετική

περίοδο

170,00 €

210,00 €

370,00 €

Αίγαγρος (Capra aegagrus

cretica)

Αρσενικά: 20

2 ανά κυνηγετική περίοδο

250,00 €

320,00 €

500,00 €

 

Σε περίπτωση που θηρευτεί: α) Αγριοπρόβατο με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 45 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 45 με 5 € και β) Αίγαγρος με μήκος κεράτου μεγαλύτερο των 65 εκατοστών (εξωτερική πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε εκατοστό άνω των 65 με 10 €.

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται Φ.Π.Α. 24%.

Σε περίπτωση που ομάδα κυνηγών προέκυψε έπειτα από σύμπτυξη τότε ο αριθμός των θηραμάτων που μπορούν να θηρευτούν ανά ημέρα κυνηγιού αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που συμπτύχτηκαν.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης του συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού θηράματος διακόπτεται το κυνήγι αυτού του είδους θηράματος.

ΑΡΘΡΟ 11°     ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

1. Μετά την λήξη του κυνηγίου το εντεταλμένο όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδώσει στον κυνηγό Τιμολόγιο Πώλησης της Υπηρεσίας και θα εισπραχθεί η αξία των θηραμάτων. Το απόκομμα που θα δίνεται στον κυνηγό αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται σε αυτό, για την μεταφορά, κ.λ.π. αυτών.

2. Η τιμή του φονευθέντος θηράματος όταν θηρευτεί από ομάδα που  αποτελείται  από  Μεσσήνιους  και  λοιπούς  Έλληνες  κυνηγούς,  ή κυνηγούς   υπηκόους   χώρων    –    μελών    της    Ευρωπαϊκής    Ένωσης καθορίζεται από την τιμή που αναγράφεται στη στήλη (5) του ανωτέρω

 πίνακα. Αν η ομάδα έχει αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών εκτός Ε.Ε τότε η τιμή καθορίζεται από τη στήλη (6) του πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 12°     ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η αναχώρηση των κυνηγών και των εντεταλμένων οργάνων της Ε.Κ.Π. Ν. Σαπιέντζας από το λιμάνι της Μεθώνης θα γίνεται στις 7:45 – 8:00 και η επιστροφή από την Σαπιέντζα στις 14:30 – 15:00. Αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η αναχώρηση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι  τις 08:30 το κυνήγι αναβάλλεται.

ΑΡΘΡΟ 13ο      ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Π.

1. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην Ε.Κ.Π. οποιουδήποτε άνευ αδείας της Δασικής Αρχής.

2. Την Ε.Κ.Π. Νήσο Σαπιέντζα μπορούν να επισκέπτονται για λόγους επιστημονικούς, μαθήσεως και γνωριμίας της χλωρίδας και πανίδας αυτής και γενικά του οικοσυστήματος της, όσοι επιθυμούν (Σύλλογοι, Σωματεία, κ.λ.π.) ύστερα από άδεια του Δασαρχείου Καλαμάτας εκτός των ημερών κυνηγίου. Ο

τρόπος, ο χρόνος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.

3. Οι επισκέπτες στην Ε.Κ.Π. πρέπει να προσέχουν για την ασφάλεια τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ε.Κ.Π.. Ακόμη οφείλουν να προστατεύουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο     ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν πρόγραμμα, το οποίο έχει θέση ρυθμιστικής διάταξης θήρας, ισχύουν οι γενικές περί θήρας διατάξεις.

2. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση των θηραμάτων και των θηρευτικών δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια του κυνηγίου όπως αυτό ορίζεται από το παρόν πρόγραμμα.

3. Η φωτογράφηση και κινηματογράφηση των θηραμάτων εκτός της ανωτέρω περιόδου επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του αρμοδίου Υπουργείου.

4. Οι κυνηγοί οφείλουν να συλλέγουν και να απομακρύνουν από την Ε.Κ.Π. τα φυσίγγια που χρησιμοποιήθηκαν.

5. Οι παραβάτες των διατάξεων περί θήρας και της παρούσας ρυθμιστικής- απαγορευτικής διάταξης διώκονται ποινικά.

6. Η κατοχή της ειδικής άδειας θήρας και η είσοδος επισκέπτη στην  Ε.Κ.Π. σημαίνουν την ανεπιφύλαχτη αποδοχή και εφαρμογή των όσων αναφέρονται παραπάνω.

 

Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα