Αρχική iHunt.gr Αντισυνταγματική η απαγόρευση μετακίνησης των κυνηγών

Αντισυνταγματική η απαγόρευση μετακίνησης των κυνηγών

από iHunt Team

demobanner

Έχω «φάει» τα χρόνια μου στα θρανία και στα διαβάσματα. Από επιλογή και αγάπη για την νομική επιστήμη. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, υποτροφίες, αριστεία, έπαινοι από την αρχή ως το διδακτορικό στη Γερμανία. Δεν τα γράφω από έπαρση ή για αυτοπροβολή. Τα γράφω γιατί σήμερα το πρωι ημέρα Σάββατο 16.1.2021 θα τα σκίσω όλα: πτυχία, περγαμηνές κλπ.

Η συνεχιζόμενη απαγόρευση που ανακοινώθηκε χτες εν είδει εξαγγελίας «τελάλη» σε μόλις 5 δευτερόλεπτα, παραβιάζει σωρεία διατάξεων υπερνομοθετικών αρχών, το Σύνταγμα και το Κοινοτικό Δίκαιο.
Γιατί ότι είναι παράλογη δεν χρειάζεται και διδακτορικό για να το καταλάβει κανείς. Βέβαια θυμάμαι ένας καθηγητή μου να

λέει: «η νομική επιστήμη δεν μπορεί να αφίσταται της κοινής λογικής». Έλα όμως που έν έτει 2021 γίνεται…
Σκοπός μου δεν είναι να κάνω αυτόκλητο «σεμινάριο», αλλά να αναδείξω [γενικόλογα άρα όχι με πληρότητα] μερικές μόνο «χτυπητές» πτυχές του θέματος από νομικής πλευράς γιατί πέραν από της προσωπικής μου αγανάκτησης [που καταπίεζα τόσο καιρό ως νομοταγής πολίτης] το αισθάνομαι χρέος μου ως «σπουδαγμένος» στον «παππού του χωριού» που του στέρησαν το αυτονόητο.

Συγκεκριμένα και – συγχωρείστε μου τους τεχνικούς νομικούς όρους- παραβιάζονται ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά τα εξής.

Το άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κατοχυρώνει την υποχρέωση αιτιολογίας όλων των ατομικών διοικητικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένων και των γενικών ατομικών διοικητικών πράξεων δυσμενών, ως η απαγόρευση μετακίνησης για άσκηση θήρας, γιατί οι κυνηγοί είμαστε συγκεκριμένοι και ορισμένοι – κοινώς αφορά εμάς και όχι τους πάντες, λόγω άδειας) ορίζοντας στην παρ. 1 αυτού ότι «Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.». Ως αιτιολογία ορίζεται η αναφορά των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την έκδοση της διοικητικής πράξης και της ερμηνείας τους, της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις ενόψει των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ’ εφαρμογή των κανόνων αυτών, τη διαπίστωση της συνδρομής και την εκτίμηση των σχετικών πραγματικών περιστατικών, καθώς και των σκέψεων του διοικητικού οργάνου που οδήγησαν στην έκδοση ή την άρνηση της έκδοσης της διοικητικής πράξης.

Συνταγματικό έρεισμα της υποχρέωσης για αιτιολογία αποτελεί η αρχή του κράτους δικαίου, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος και ως ειδικότερη πτυχή της η αρχή της νομιμότητας, από τις οποίες απορρέει η αρχή της φανερής δράσης της διοίκησης και της διαφάνειας, ενώ ορθά γίνεται σύνδεση με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προηγούμενης ακρόασης (άρθρο 20 του Συντάγματος), με την αρχή της ισότητας και με την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος).

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το οποίο συμπυκνώνει στη διατύπωσή του την προϋπάρχουσα, μακρά νομολογιακή παράδοση σχετικά με το ζήτημα, η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. Η αιτιολογία είναι επαρκής όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταλείπονται κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου (συνθετική λειτουργία της επάρκειας). Η επάρκεια δοκιμάζεται σε επίπεδο υπαγωγής του πραγματικού στον κανόνα δικαίου, δηλαδή κρίνεται αν το αρμόδιο όργανο δεν αφήνει ανεξέταστο κανένα στοιχείο που μπορεί να έχει ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της υπόθεσης (ΣτΕ 2228/2007, 329, 4236/2005).

Επίσης η αρχή της ισότητας την οποία καθιερώνει το άρθρο 4§1 του Συντάγματος, αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και ο οποίος δεσμεύει άπαντα τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας (ενδεικτικά ΣτΕ 2717/1988, ΣτΕ 157/1989 και Ολομ. Α.Π. 3/1997, 7/1993, 12/1992, 6/1992 κλπ).

Η παραβίαση της αρχής αυτής ελέγχεται από τα Δικαστήρια, μέσα στον κύκλο της δικαιοδοσίας των, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η με ίσους όρους ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός (άρθρο 5 του Συντάγματος).

Κατά τον έλεγχο δε αυτόν που είναι έλεγχος ορίων και όχι των κατ’ αρχήν επιλογών ή του ουσιαστικού περιεχομένου των νομικών κανόνων, γίνεται αποδεκτό ότι ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση μπορεί βεβαίως να ρυθμίσει με ενιαίο διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες πραγματικές ή προσωπικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, οι οποίες συνδέονται με κάθε μία από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές και οι οποίες περαιτέρω, στηρίζονται σε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια που τελούν σε συνάφεια με το αντικείμενο της κατά περίπτωση & ad hoc ρύθμισης.

Κατά την επιλογή όμως των διαφόρων τρόπων ρύθμισης, πρέπει να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την προδήλως άνιση μεταχείριση, είτε με την μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου που δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια, είτε με την μορφή της επιβολής μιας αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή της αφαίρεσης δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται ή παρέχονται από προϋφιστάμενο ή συγχρόνως τιθέμενο γενικότερο κανόνα, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα κριτήρια μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, η συνταγματική αρχή της ισότητας στις ειδικότερες εκφάνσεις αυτής επιβάλλει την ομοειδή μεταχείριση ομοειδών περιπτώσεων.

Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου ρητώς αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Σύνταγμα επιβάλλει την πραγμάτωση της ισότητας καθώς δεν προστατεύει απλώς τυπικά το δικαίωμα στην ισότιμη μεταχείριση, αλλά επιβάλλει δεσμευτικά και τη δημιουργία συνθηκών που θα προάγουν την ισότητα ευκαιριών για κάθε έλληνα πολίτη.

Εξάλλου η αρχή της αναλογικότητας, απορρέουσα από την έννοια και τους θεσμούς του κράτους δικαίου, καθιερώνεται ήδη ρητώς από το Σύνταγμα (άρθρ. 25 παρ. 1) και συγκαταλέγεται, κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μεταξύ των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου.
Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι επιβαλλόμενοι από τον κοινό νομοθέτη και τη διοίκηση περιορισμοί εις την άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι μόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται προς τον υπό του νόμου επιδιωκόμενο σκοπό.
Ένα μέτρο που προβλέπεται από διάταξη νόμου, τότε μόνον αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, όταν από το είδος του ή τη φύση του είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού ή όταν οι δυσμενείς συνέπειες του μέτρου τελούν σε προφανή δυσαναλογία ή υπερακοντίζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Τέλος αλλ’ ουκ ύστατον τα διοικητικά όργανα πρέπει ενεργούν ενιαία κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πράξεις τους και η εν γένει συμπεριφορά τους να μην αντιφάσκουν μεταξύ τους (non venire contra factum proprium) πολλώ μάλλον όταν θίγονται από αυτές ατομικά δικαιώματα διοικουμένων.

Όλα τα ανωτέρω δεν τα κατέβασα από το «σοφό κεφάλι» μου. Είναι πάγια νομολογία του ΣτΕ και των Δικαστηρίων της χώρας μας.

Η απαγόρευση του δικαιώματός εκάστου πολίτη για μετακίνηση προς άσκηση θήρας:- παρά το γεγονός ότι έχει πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος της άδειας [το οποίο προφανώς και έχει δικαίωμα να αναζητήσει ως αχρεωστήτως καταβληθέν]
– παρά τη μη ανάκληση της υπάρχουσας ρυθμιστικής κανονιστικής,
– παρά το γεγονός ότι άλλοι φορείς οργανωμένοι επίσης ως σωματεία [π.χ. σκοπευτικά] λειτουργούν με υγειονομικούς κανόνες εδώ και καιρό,
– παρά το γεγονός ότι πολλώ μάλλον άλλοι πολίτες αθλούνται ελευθέρως τηρώντας τα πρωτόκολλα σε συνθήκες προφανέστατα όχι τόσο ασφαλείς όσο η άσκηση της θήρας επιβάλλει αναγκαστικά εκ της φύσεώς της [αποστάσεις σε εξωτερικό χώρο]
– παρά το γεγονός ότι κατοχυρώνεται το κυνήγι ως άθλημα [ατέχνως μεν, αλλά νομικά ισχύει]
όλα τα ανωτέρω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια ευθέως αντισυνταγματική, ως απρόσφορη, διακριτική, ανισότιμη και αδικαιολόγητη, μεταχείρισή του κάθε ευπειθώς νομοταγούς Έλληνα πολίτη – κυνηγού.

Οι κυνηγοί δεν είμαστε βάρβαροι ούτε απολίτιστοι οπλοφόροι – δολοφόνοι. Εκτός και να κάποιος θεωρεί π.χ. την βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου ως τέτοιους.

Η άσκηση της θήρας είναι ό,τι πιο φυσικό υπάρχει σε δραστηριότητα [όπως και το ψάρεμα].

ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΝΟΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΛΗΘΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ

…αλλά για αυτά, ανεξάρτητα του ότι εκφεύγουν των σκοπών της παρούσας παρέμβασης,

προφανώς υπάρχουν ειδικότεροι εμού να επιχειρηματολογήσουν.

Η Λ Ι Α Σ Δ. Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/ου Χαϊδελβέργης
LL.M Δημοσίου Δικαίου Heidelberg
LL.M. Δημοσίου Δικαίου Νομικής Αθηνών

Print Friendly, PDF & Email

Σχετικά Άρθρα

18 σχόλια

Elli 16 Ιανουαρίου, 2021 - 17:59

Αντισυνταγματική η απαγόρευση λοιπόν τι κάνουμε σήμερα τώρα χάθηκε πολύς χρόνος είμαστε θετικοί σε οποιοδήποτε κάλεσμα

DIMITRIS 16 Ιανουαρίου, 2021 - 18:21

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ!
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΛΕΣΜΑ!
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ…. ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΠΑΕΙ ΜΑΣ ΜΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΚΩΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ!

Παπαδόπουλος Στυλιανός 16 Ιανουαρίου, 2021 - 18:27

Ωραία. Ας πούμε έχουμε δίκιο. Η συνέχεια ποια είναι. Για πολλούς το κυνήγι έχει τελειώσει. Μπορούν όλοι οι θιγωμενοι να ζητήσουν ηθική ικανοποίηση; Η τι άλλο μπορεί να γίνει. Ποιος θα ακουση. Ο υπουργός ο λοιμοξιολογος ο δικαστής; Ποιος;

ΒΑΓΓΕΛΗΣ 16 Ιανουαρίου, 2021 - 18:42

ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ

Γιώργος 16 Ιανουαρίου, 2021 - 18:46

Βοηθήστε κε Κολλύρη…Δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Βοηθήστε και εσείς και όσοι άλλοι διαβάζουν. Εφόσον έχετε την δικαιοδοσία να δικάσετε μέχρι το ΣΤΕ και τον ΆΠ, βοηθήστε ακόμη και με την συμβουλή σας και τα άρθρα σας !

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ 16 Ιανουαρίου, 2021 - 19:13

ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ….”ΔΙΚΙΟΜΟΣ” ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΣ .ΠΟΙΟΣ ΑΚΟΥΕΙ ?

Σταύρος 16 Ιανουαρίου, 2021 - 19:20

Τελικά η ΚΣΕ απ’ ότι καταλαβαίνω φοβάται να προσφύγει στο ΣτΕ, γιατί θα δικαιωθούμε εμείς οι κυνηγοί! Άρα η ΚΣΕ εκπροσωπεί εμάς τους κυνηγούς ;;;

Νίκος 16 Ιανουαρίου, 2021 - 19:43

Καλησπέρα συνάδερφε .Πολύ ωραία όλα αυτά . Πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε; μποροούμε να προσφύγουμε ατομiκά συλογικά τι; Η ΚΣΕ τα ξέρει;

Γιατρός 16 Ιανουαρίου, 2021 - 20:34

Άντε κύριοι της ΞΕ που είναι το νομικό μας επιτελείο????

Νικόλαος Τσομλεκτσογλου 16 Ιανουαρίου, 2021 - 20:44

Συνάδελφοι ή ΚΣΕ είναι κομματοποιημενη και φιλοκυβερνητικη.
Ό λαλισας στο ΜΕΓΚΑ κ.Σταθοπουλος, εκτός πού είναι Πρόεδρος στην Δ’ΚΟΣΕ, είναι και αποσπασμενος στην Περιφέρεια, υπό τού κ.Πατουλη (ΝΔ)στο τμήμα πολιτικής προστασίας.
Μέ τις ισχύουσες συνθήκες και μέ την απλή λογική, είναι δυνατόν ή ΚΣΕ νά προασπίσει και στηρίξει τά δίκαια παράπονα μας, απέναντι στην Κυβέρνηση??
Όποιος πιστεύει αυτό, είναι εντελώς αφελής.
Μη έχοντας την στήριξη και προστασία των θεσμών μας, εδώ και μέρες έχω πρωτοπεταξει στο fb και σέ όλες τις κυνηγετικές και αλιευτικες ομάδες, την ιδέα και ανάγκη, τής ίδρυσης νέου και ισχυρού κινήματος κυνηγών και ψαράδων και τούς επαγγελματίες του κλάδου και νά κατέβουμε στις εκλογές.
Ή μόνη λύση πλέον γιά νά υπερασπιστούμε τά δίκαια δικαιώματα και αιτήματα μας,είναι ή πολιτική αντιμετώπιση όλων αυτών, πού βάζουν τροχοπέδη στην εξάσκηση τής θήρας και τού ψαρέματος.

Βill 16 Ιανουαρίου, 2021 - 20:48

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΣΕ ΑΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΑΝΆΛΟΓΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΤΗΝ ΚΣΕ……..

Ζαφειριος .βαμβακουσης 16 Ιανουαρίου, 2021 - 22:29

ΚΥΡΙΕ ΚΟΛΛΥΡΗ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ….ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ…. Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΕΛΥΣΕ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ…..ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ..ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ..ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ…ΑΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΙΧΑΤΕ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΠΡΙΝ 2 ΜΗΝΕΣ Ο.Κ……ΤΩΡΑ Ο ΛΟΓΟΣ ????
ΠΟΙΟΣ ?? ΗΘΙΚΟΣ ???

Ζαφειριος .βαμβακουσης 16 Ιανουαρίου, 2021 - 22:32

ΡΕ ΦΙΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ..ΘΑ ΜΕ ΑΦΗΣΟΥΝΕ…….ΤΕΛΙΚΑ….. ΝΑ ΑΓΙΑΣΩ

stelios72 17 Ιανουαρίου, 2021 - 00:19

ΤΕΛΕΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΑΨΟΓΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ….ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ…ΠΑΜΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ….ΟΧΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΗ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝΕ… ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΜΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΖΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ…… ΤΙ ΛΕΤΕ???

Panagis 17 Ιανουαρίου, 2021 - 00:38

Οπου τους βρω θα τους φτυνω…το μονο που θσ χαλαω σαλιο…..οταν μακουω το σκορδαλια μου ερχεται να ξερασω…τετοια κυβερνηση ουτε στον υπνο μας…ειχε φανει το πραμα οταν πρωτοβγηκαν στην εξουσια που καλεσαν ολες τις ΜΚΟ και οι κυνηγοι στη απ εξω…εντολη της κυριας του σκορδαλια βλεπεις πουασχολειταιμε τις αμαρτωλες ΜΚΟ…να κανουμε κομμα τωρακαινα οργανωθουμε τωραμεσα απο τους συλλογουςπριν ειναι αργα γιατι θα τους κλεισουν και αυτους…ο κουλης ειναι οχειροτερος που περασε…θελει ρεζερβες και επι πληρωμη…ο παλιογρουσουζης

Ανδρέας 17 Ιανουαρίου, 2021 - 02:57

Εύγε κ σε ευχαριστούμε
Εκεί στον ΚΣΕ ακούτε;;;
Τέτοιοι άνθρωποι σαν τον επιστήμονα εδώ έπρεπε να είναι στη θέση σας

Δημήτρης 17 Ιανουαρίου, 2021 - 07:10

Σίγουρα, σημαντική μερίδα στις τάξεις των κυνηγών, είμαστε και καλλιεργημένοι με αρκετά πτυχία και με κοινωνική προσφορά και με πλούσιο και πετυχημένο εργασιακό βίο και από σημαντικές διευθυντικές θέσεις και χαίρουμε της κοινωνικής αναγνώρισης και οικογενειακά και επαγγελματικά. Και δεν τα αναφέρω αυτά ούτε από κομπασμό ούτε για αυτοπροβολή. Δεν αισθάνομαι, ειλικρινά, την παραμικρή ανάγκη επιβεβαίωσης από κανέναν συμπολίτη, πολλώ δε μάλλον από τους συναδέλφους μου κυνηγούς. Αν τα γράφω αυτά είναι γιατί μονίμως πλανάται στους νοσηρούς εγκεφάλους κάποιων αδαών καρεκλοκένταυρων η αίσθηση ότι οι κυνηγοί είναι βίαιοι, τραχείς, απαίδευτοι και συνεπώς εύκολα χειραγωγήσιμοι. Πλανώνται πλάνην… Το αντικυνηγετικό τους μένος πηγάζει, προφανώς, από δικά τους στερεοτυπικά κωλύματα, που από μόνα τους είναι δηλωτικά και της άγνοιάς τους για την ιστορία και φιλοσοφία της κυνηγετικής δραστηριότητας αλλά και ανεπάρκειάς τους στην εκτέλεση καθηκόντων ευρέος φάσματος, κοινώς, των “κοινών” σε ευνομούμενη κοινωνία. Αυταπάτες οι κυνηγοί δεν τρέφουμε ότι θα τους αλλάξουμε μυαλά, απλώς δεν τους επιτρέπουμε να μας κουνούν το δάχτυλο της συμμόρφωσης σε κατ’ εξακολούθηση ατεκμηρίωτες και προκατειλημμένες αποφάσεις τους. Οι κυνηγοί έπρεπε να μετακινούνται ελεύθερα παντού όπου τους επιτρέπει η νόμιμα εκδοθείσα άδειά τους, αφού δεν υπάρχει πλέον κανένας επιστημονικός φορέας που να τεκμηριώνει διασπορά του ιού στο ….βουνό!!! Το θέμα τους όμως δεν είναι αυτό, αλλά το πώς θα διαιωνίσουν την εσφαλμένη αντίληψη στο κοινωνικό σώμα ότι είμαστε θύτες του φυσικού μας περίγυρου μέσω της θήρευσης, για να κερδίσουν την εκτίμηση των δήθεν -και βέβαια, όχι των αληθινών- ζωόφιλων, επιδεικνύοντας έτσι οικολογικό προφίλ!!! Προφανώς η υποκρισία τους περισσεύει, όπως και η βουλιμία τους μπροστά σε καλοψημένους μεζέδες που κατά κόρον τιμούν στις κοσμικές ταβέρνες της επικράτειας σε …εργασιακούς χρόνους, για το καλό μας, βεβαίως, πάντα!!!
Μάλλον, συνάδελφοι κυνηγοί, είναι ώριμες οι συνθήκες να τους αντιμετωπίζουμε από δω και στο εξής με όπλα που δεν τα αναμένουν και που δεν είναι άλλα από τις γνώσεις και τα προσόντα που οι ίδιοι οι κυνηγοί διαθέτουμε. Ο συνάδελφος δικηγόρος, που μας τίμησε με την επιστολή του αυτή, μας έδειξε το δρόμο… Ας στελεχώσουμε λοιπόν τους συλλόγους και τα όργανα εκπροσώπησής μας με ικανότατους συναδέλφους μας που με γνώσεις και πειθώ θα είναι σε θέση να ξεσκεπάζουν και την αυθαιρεσία των αποφάσεων και την επιδιωκόμενη περιθωριοποίησή μας. Οι εποχές αλλάζουν, επιβάλλεται και η φωνή μας να γίνει πιο δυνατή…

Ζαφειριος .βαμβακουσης 17 Ιανουαρίου, 2021 - 13:07

ΑΝΤΕ ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ. ?? ΚΑΝΑΜΕ ΚΟΙΛΙΑ….ΑΛΛΟ ΑΡΘΡΟ ΤΩΡΑ. ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΑ…..ΛΟΓΙΑ….

Τα σχόλια είναι κλειστά

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα