Αρχική iHunt.gr Απαγορεύτηκε η θήρα όλων των θηραμάτων σε περιοχές της Δράμας και της Ξάνθης

Απαγορεύτηκε η θήρα όλων των θηραμάτων σε περιοχές της Δράμας και της Ξάνθης

από iHunt Team
xartis

demobanner
Το τελευταίο κρούσμα αφρικάνικης πανώλης που εντοπίστηκε σε βουλγάρικο έδαφος μόλις ένα χιλιόμετρο από τα σύνορα της Ελλάδος με τη Βουλγαρία φέρνει προβλήματα και στην κυνηγετική δραστηριότητα. To ihunt.gr σας ενημέρωσε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για αυτή την απόφαση πολύ πριν υπογραφεί. (Δείτε ΕΔΩ)
 
Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδης, ο υπουργός εσωτερικών κ. Θεοδωράκος και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης, λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για την επιτήρηση καιι έλεγχο για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στη χώρα μας.
 
Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :
 
Εγκρίνουμε τη λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων καθώς και μέτρων επιτήρησης και ελέγχου για την πρό- ληψη εισόδου και περαιτέρω διασποράς της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Ξάνθης που βρίσκονται πλησίον της επιβεβαιωθείσας εστίας Αφρικανικής Πανώλους στο χωριό Mochure της Βουλγαρίας, σε απόσταση 1,2 km από τα ελληνικά σύνορα σύμφωνα με τη διαδικασία και τους περιορισμούς που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και τα παραρτήματά της.
 
Μεταξύ άλλων απαγορεύει τη θήρα όλων των θηραμάτων (εκτός του αγριόχοιρου) σε περιοχές κοντά σύνορα με τη Βουλγαρία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :
 
Άρθρο 2
 
Σκοπός
 
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός σε τοπικό επίπεδο, για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, ειδικών μέτρων διαχείρισης και περιο- ρισμών, που αφορούν στην επιτήρηση του νοσήματος της Αφρικανικής Πανώλους (Α.Π.Χ) σε κατοικίδιους, ημί- αιμους μη δεσποζόμενους χοίρους και αγριόχοιρους, καθώς και στη λήψη μέτρων στις εκμεταλλεύσεις χοίρων (οικόσιτες και συστηματικές) της περιοχής.
 
Τα ειδικά διαχειριστικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα επι- τήρησης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων που λαμβάνονται, αφορούν ιδίως ενέργειες των Κτηνιατρικών και Δασικών Υπηρεσιών, καθώς και οργα- νωμένων ομάδων κυνηγών, μελών των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετι- κών Οργανώσεων, με σκοπό τον έλεγχο, την επιτήρηση και τον άμεσο εντοπισμό κρουσμάτων (Α.Π.Χ) και την αποτροπή της εισόδου και διασποράς της νόσου στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Δράμας, με τη λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων (θήρευση) και τη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων.
 
Άρθρο 3 Εφαρμοζόμενα Μέτρα
 
Α. Για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Ξάνθης που βρίσκονται εντός της Υποπερι- οχής Ι – (Παράρτημα 1, Χάρτης, Παράρτημα 2)-, ισχύουν τα παρακάτω αναφερόμενα μέτρα:
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότη- τα σε δασικές και λοιπές περιοχές, εντός του περιγράμμα- τος της παραπάνω περιοχής, συμπεριλαμβανομένων της θήρας (πλην της θήρας, υπό τις προϋποθέσεις της πα- ρούσας, του αγριόχοιρου), της υλοτομίας, του αγροτου- ρισμού και της βόσκησης εκτρεφόμενων ειδών (βοοειδή, αιγοπρόβατα).
1. Η θήρα του αγριόχοιρου, όπως αυτή καθορίστη- κε στην ετήσια ρυθμιστική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/ 539/2019, επεκτείνεται και διενεργείται στην Υποπεριοχή Ι, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και χωρίς περιορισμούς στην κάρπωση, με σκοπό την μείωση του πληθυσμού του αγριόχοιρου. Οι κυνηγοί στα πλαίσια της Ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης για τη θήρα δραστηριοποιού- νται μόνο εκτός περιοχών για τις οποίες δεν ισχύουν απαγορεύσεις θήρας.
2. Η ρύθμιση των πληθυσμών του αγριόχοιρου, όπως καθορίστηκε στην αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/ 2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές», διενερ- γείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλο το έτος από τα μέλη των συνεργείων δίωξης ημίαιμων, μη δεσπο- ζόμενων και άγριων χοίρων, που έχουν συγκροτηθεί από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Δράμας, Σταυρούπολης και Ξάνθης.
Τα συνεργεία δίωξης που συγκροτούνται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του ΥΠΕΝ, δρα- στηριοποιούνται όπως προβλέπεται στην απόφαση συγκρότησής τους, εντός και εκτός των καταφυγίων άγριας ζωής και γενικότερα κινούνται εντός περιοχών για τις οποίες ισχύουν απαγορεύσεις θήρας.
Tα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχηγών και των μελών των κυνηγετικών ομάδων, καθώς και των μελών των συνεργείων, οι περιοχές και η διάρκεια που θα δραστηριοποιηθούν εντός των ορίων της περιοχής, κοινοποιούνται αμελλητί στις Αρμόδιες τοπικές Δασικές και τις κατά περίπτωση τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές.
3. Πρόσβαση στην Υποπεριοχή Ι, έχουν μόνο οι υπάλληλοι των αρμοδίων αρχών, του Φορέα Διαχείρι- σης Οροσειράς Ροδόπης και τα μέλη των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων και των κυνηγετικών ομάδων, τα οποία (συνεργεία και ομάδες) θα δραστηριοποιούνται καθημερινά στην περιοχή, με σκοπό τον εντοπισμό και συλλογή πτωμάτων νεκρών αγριόχοιρων για την έγκαι- ρη διάγνωση του νοσήματος της ΑΠΧ και τη λήψη άμε- σων μέτρων με τη θήρα ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων με στόχο τη μείωση του πλη- θυσμού τους.
4. Με μέριμνα και δαπάνες που θα βαρύνουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τοπο- θετούνται, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, ενημερωτικές πινακίδες στα όρια της ζώνης, που αφορούν στις οριζόμενες απαγορεύσεις και τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω μέτρων στο αγροτικό, δασικό και επαρχιακό δίκτυο γίνε- ται με τη συνδρομή των αστυνομικών, κτηνιατρικών και δασικών αρχών και του προσωπικού του οικείου Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.
5. Εντός της παραπάνω περιοχής ενεργοποιούνται σε καθημερινή βάση, τα συνεργεία δίωξης και οι ομάδες κυνηγών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις (2) και (3), με σκοπό την ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και τη διαχείριση (μείωση) του πληθυσμού των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων μέσω της θήρευσής τους για την επιζωοτιολογική διε- ρεύνηση της νόσου με τη διενέργεια δειγματοληψιών. Οι δειγματοληψίες αφορούν στο σύνολο των αγριόχοιρων που ανευρίσκονται νεκροί ή θηρεύονται στις εν λόγω περιοχές.
6. Το κρέας των νεκρών ή θηρευμένων αγριόχοιρων δεν θα χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά μετά τη δειγματοληψία, θα γίνεται διαχείριση των πτωμάτων κατά τις κείμενες διατάξεις, από συνεργεία των Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής, τα συνεργεία δίωξης και τις κυ- νηγετικές ομάδες, υπό την εποπτεία των κτηνιατρικών αρχών (υγειονομική ταφή πλησίον του σημείου ανεύρε- σης των νεκρών/θηρευμένων αγριόχοιρων).
7. Οι κυνηγοί των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών είναι δυνατό να επιχορηγούνται με το ποσό των 100 €, για κάθε αγριόχοιρο που θηρεύουν ή ανευ- ρίσκουν νεκρό και από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέ- ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ανάθεση και η αποπληρωμή του έργου και των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω της επιλογής αναδόχου, σύμφω- να με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
 
8. Πριν την έξοδο των συνεργείων θα προηγείται τη- λεφωνική ενημέρωση των ορισθέντων ως υπεύθυνων κτηνιάτρων για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων, στις ΔΑΟΚ Δράμας και Ξάνθης, προκειμένου αυτοί να γνωρίζουν τη σύνθεση και την ακριβή ώρα εξόδου του συνεργείου, για την προετοιμασία των Αρμοδίων Κτηνι- ατρικών Αρχών για το ενδεχόμενο μετάβασης στο πεδίο και λήψης των απαιτούμενων δειγμάτων. Κατόπιν της ενημέρωσης περί θανάτωσης ή εύρεσης νεκρού αγρι- όχοιρου, ο αρμόδιος για τη δειγματοληψία κτηνίατρος των ΔΑΟΚ Δράμας και Ξάνθης, μεταβαίνει μαζί με υπαλ- λήλους των ΠΕ ή/και των Δήμων της περιοχής, με την καθοδήγηση και συνδρομή των μελών των συνεργείων δίωξης στο σημείο που έχει υποδείξει το παραπάνω συ- νεργείο και λαμβάνει τα απαιτούμενα δείγματα, με σκοπό την αποστολή τους στο αρμόδιο εργαστήριο.
9. Απαγορεύεται η είσοδος/έξοδος χοίρων και προϊ- όντων τους από τις εκμεταλλεύσεις (οικόσιτες και συ- στηματικές) της περιοχής. Στις εκμεταλλεύσεις της Υπο- περιοχής Ι, πραγματοποιείται άμεσα κλινικός έλεγχος, έλεγχος της σήμανσης και καταγραφής των χοίρων και λήψη αιμοδειγμάτων (ορός και ολικό αίμα) ως εξής:
α) από το σύνολο των χοίρων των οικόσιτων εκτρο- φών και
β) δειγματοληπτικά από τους χοίρους των συστημα- τικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής, με σκοπό την ανί- χνευση επιπολασμού της νόσου 5% με βαθμό εμπιστο- σύνης 95%.
Λαμβάνονται κατάλληλα δείγματα (αίματος ή/και ιστών) για εξέταση ως προς τον ιό της Αφρικανικής Πα- νώλους, από όλους τους νεκρούς χοίρους ή τους χοίρους με συμπτώματα συμβατά με τη νόσο.
Οι ως άνω εργασίες εκτελούνται από κτηνιάτρους (επο- χικούς ή μόνιμους) των ΔΑΟΚ Π.Ε Δράμας και Ξάνθης.
10. Σε περίπτωση που από τους κατόχους των κάθε είδους εκμεταλλεύσεων χοίρων δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, τότε οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές προ- βαίνουν στις εξής ενέργειες:
α) για τους οικόσιτους χοίρους συστήνεται η άμεση σφαγή τους σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζει η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή,
β) σε περίπτωση που με υπαιτιότητα του κατόχου δεν σφαγούν οι οικόσιτοι χοίροι, τότε αυτοί θανατώνονται με απόφαση των ΔΑΟΚ Π.Ε Δράμας ή Ξάνθης, χωρίς αποζημίωση των θανατωθέντων χοίρων και τα πτώμα- τα των νεκρών ζώων μεταποιούνται με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γ) επιβάλλουν κυρώσεις κατά το άρθρο 4 της παρού- σης στους παραβάτες- κατόχους οικόσιτων ή/και συ-
στηματικών εκμεταλλεύσεων.
11. Τα μέτρα αυτά ισχύουν τουλάχιστον για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία ανεύρεσης του νεκρού αγριόχοιρου από τις Βουλγαρικές Αρχές (24/10/2019) και διαμορφώνονται ανάλογα με την επιζωοτιολογική εξέλιξη της νόσου. Μετά από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των σαράντα ημερών και στην περίπτωση που δεν έχουν αλ- λάξει τα επιζωοτιολογικά δεδομένα για τη νόσο, ισχύουν και για την Υποπεριοχή Ι, τα οριζόμενα στην παράγραφο
 
Β του άρθρου 3 της παρούσης, όσον αφορά τα λαμβα- νόμενα μέτρα και τη διάρκεια αυτών.
12. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των ΔΑΟΚ σε συνεργασία με τις οικείες δασικές υπηρεσίες, διενεργούν ενημερώσεις σε κατόχους χοίρων και σε κυνηγούς για το νόσημα, τη σημασία τήρησης μέτρων βιοασφάλειας, την υποχρέωσης σήμανσης των χοίρων, ανεξαρτήτως της δυναμικότητας της εκτροφής και την ασφαλή διαχείριση και μεταφορά των θηραμάτων μετά την λήξη του χρονι- κού διαστήματος των σαράντα ημερών.
Β. Για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Ξάνθης που βρίσκονται εντός της Υποπερι- οχής ΙΙ (Παράρτημα 1, Χάρτης-Παράρτημα 2), ισχύουν τα παρακάτω αναφερόμενα μέτρα :
1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηρι- ότητα σε δασικές, αγροτικές και λοιπές περιοχές, εντός του περιγράμματος της παραπάνω υποπεριοχής, συμπε- ριλαμβανομένων της θήρας -πλην της θήρας αγριόχοι- ρου-, της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών, του αγροτουρισμού και της βόσκησης εκτρεφόμενων ειδών (βοοειδή, αιγοπρόβατα).
Κατά παρέκκλιση, δύναται να επιτραπεί η θήρα των υπολοίπων θηρεύσιμων ειδών, πέραν του αγριόχοιρου, η διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών για την ανάθεση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών έτους 2020, ο αγροτουρισμός, καθώς και η βόσκηση των μη ευαίσθητων ειδών (βοοειδή ή αιγοπρόβατα), μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων ή των συλλογικών τους οργάνων στις αρμόδιες Κτηνια- τρικές Αρχές, οι οποίες, κατά περίπτωση και ασκούμενη δραστηριότητα, συνεργάζονται με τις Δασικές Αρχές για τη σχετική έγκριση.
Στη χορηγούμενη έγκριση θα υπάρχει πλήρης κατα- γραφή των διαδικασιών και της δραστηριότητας και θα διασφαλίζεται σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές Αρ- χές η τήρηση των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας κατά την είσοδο και έξοδό των ενδιαφερομένων από την Υποπεριοχή ΙΙ. Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω μέτρων διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές, κτηνιατρικές και δασικές αρχές.
Το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Υποπεριοχή ΙΙ, όπως καθορίζεται στην ετήσια ρυθμιστική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αριθ. ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/71082/539/2019, επεκτείνεται και διενεργείται, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με σκοπό την μείωση του πληθυσμού του αγριόχοιρου. Οι κυνηγοί δραστηριο- ποιούνται στα πλαίσια της Ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφα- σης για τη θήρα, εκτός των καταφυγίων άγριας ζωής και γενικότερα περιοχών για τις οποίες δεν ισχύουν τοπικές απαγορεύσεις θήρας.
2. Η ρύθμιση των πληθυσμών του αγριόχοιρου, όπως καθορίστηκε στην αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/ 2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές», διενερ- γείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλο το έτος, από τα μέλη των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων, που έχουν ορισθεί από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες στις
 
περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Δράμας, Σταυρούπο- λης και Ξάνθης. Τα συνεργεία δίωξης που συγκροτούνται στα πλαίσια της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/2019 από- φασης του ΥΠΕΝ, δραστηριοποιούνται εντός και εκτός των καταφυγίων άγριας ζωής, καθώς και περιοχών για τις οποίες ισχύουν τοπικές απαγορεύσεις θήρας.
3. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχη- γών και των μελών των κυνηγετικών ομάδων που δρα- στηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και των μελών των συνεργείων δίωξης, οι περιοχές και η διάρκεια που θα δραστηριοποιηθούν εντός αυτών των περιοχών, κοι- νοποιούνται αμελλητί στις αρμόδιες τοπικές Δασικές και τις κατά περίπτωση Κτηνιατρικές Αρχές.
4. Πρόσβαση στη Υποπεριοχή ΙΙ έχουν μόνο οι υπάλ- ληλοι των αρμοδίων αρχών, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και τα μέλη των συνερ- γείων δίωξης αγριόχοιρων και των κυνηγετικών ομάδων, τα οποία (συνεργεία και ομάδες) θα δραστηριοποιούνται καθημερινά στην περιοχή, με σκοπό τον εντοπισμό και συλλογή πτωμάτων νεκρών αγριόχοιρων για την έγκαιρη διάγνωση του νοσήματος της ΑΠΧ και την λήψη άμεσων μέτρων και ιδίως τη θήρα αγριόχοιρων για τη μείωση του πληθυσμού τους. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, πρό- σβαση στην Yποπεριοχή ΙΙ δύναται να έχουν και άτομα που έχουν πάρει έγκριση από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 1) της παραγράφου Β του άρθρου 3 της παρούσης.
5. Με μέριμνα και δαπάνη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, τοποθετούνται ενημερω- τικές πινακίδες στα όρια της Υποπεριοχής ΙΙ, αναφορι- κά με τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τον σκοπό που εξυπηρετούν. Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω μέτρων στο αγροτικό, δασικό και επαρχιακό δίκτυο γίνεται με τη συνδρομή των αστυνομικών και δασικών αρχών.
6. Εντός της Υποπεριοχής ΙΙ και σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο Α της παρούσης, δραστηριοποιούνται καθημερινά, σύμφωνα με τις δια- τάξεις της περίπτωσης 3) της παραγράφου Β του άρθρου 3 της παρούσης, τα συνεργεία δίωξης και οι ομάδες κυ- νηγών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις (2) και (3), με σκοπό την ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και την διαχείριση (μείωση) του πληθυσμού των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων μέσω της θήρευσής τους για την επιζωοτιολογική διε- ρεύνηση της νόσου με τη διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων, ως εξής:
α) Από το σύνολο των αγριόχοιρων που ανευρίσκονται νεκροί. Η δειγματοληψία από νεκρούς αγριόχοιρους διε- νεργείται μόνο από τους κτηνιάτρους των ΔΑΟΚ Δράμας και Ξάνθης.
β) Από τους θηρευμένους αγριόχοιρους κατόπιν συ- νεννόησης με το αρμόδιο εργαστήριο βάσει της δυνα- τότητας εργαστηριακού ελέγχου των δειγμάτων.
γ) Από όλους τους θηρευμένους αγριόχοιρους που παρουσιάζουν ενδείξεις ή θέτουν υποψία παρουσίας της νόσου.
Τα ανωτέρω δείγματα, όσον αφορά μόνο τους θη- ρευμένους αγριόχοιρους, είναι δυνατόν να λαμβάνονται και από τους κυνηγούς κατόπιν εκπαίδευσης για τη δι- αδικασία δειγματοληψίας, από τους κτηνιάτρους των ΔΑΟΚ Ξάνθης και Δράμας. Τα δείγματα αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο με μέριμνα και δαπάνη των οικείων Κτηνιατρικών Αρχών κατόπιν συνεννόησής τους, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητά του αρμοδίου ερ- γαστηρίου για διενέργεια μεγάλου αριθμού εξετάσεων.
7. Το κρέας των θηρευθέντων αγριόχοιρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, μετά την έκδοση αρνητικών εργαστηριακών αποτελεσμά- των, αποδίδεται στα συνεργεία δίωξης και τις ομάδες κυνηγών που το θήρευσαν. Η διαδικασία της εκδοράς/ τεμαχισμού του θηράματος διενεργείται επί τόπου στο πεδίο από τις ομάδες κυνηγών και τα συνεργεία δίωξης, οι οποίοι τηρούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα βιοασφάλει- ας καθ’ υπόδειξη των οικείων κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων τα σφάγια διατηρούνται σε συνθήκες ψύξης.
8. Κατά παρέκκλιση των διαλαμβανομένων στην περίπτωση 7) και με την προϋπόθεση ότι η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή εξασφαλίζει την τήρηση όλων των μέτρων βιοασφάλειας, τα θηρευθέντα ζώα είναι δυνατόν να οδηγηθούν, καθ’ υπόδειξη των Αρμοδίων Κτηνιατρι- κών Αρχών, σε ελεγχόμενους χώρους , όπου θα λάβουν χώρα, η εκδορά, ο εκσπλαχνισμός και ο τεμαχισμός του θηράματος και η διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων τα σφάγια διατηρούνται σε συνθήκες ψύξης.
9. H διαχείριση των ευρισκόμενων πτωμάτων νεκρών ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων   ή των θηρευόμενων ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοί- ρων και αγριόχοιρων, με υποψία της νόσου, διενεργεί- ται από συνεργεία των Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής και από τα λειτουργούντα στην περιοχή συνεργεία δίωξης και τις κυνηγετικές ομάδες, υπό την εποπτεία των κτηνιατρικών αρχών (υγειονομική ταφή πλησίον του σημείου ανεύρε- σης των νεκρών/ύποπτων αγριόχοιρων). Η διαχείριση των πτωμάτων/προϊόντων εκδοράς και εκσπλαχνισμού θηρευμένων αγριόχοιρων χωρίς υποψία της νόσου, δι- ενεργείται από τις ομάδες κυνηγών/συνεργεία δίωξης (υγειονομική ταφή πλησίον του σημείου ανεύρεσης των νεκρών/θηρευμένων αγριόχοιρων).
10. Οι κυνηγοί των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών είναι δυνατό να επιχορηγούνται με το ποσό των 100 €, για κάθε αγριόχοιρο που θηρεύουν ή ανευ- ρίσκουν νεκρό και από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέ- ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ανάθεση και η αποπληρωμή του έργου και των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω της επιλογής αναδόχου, σύμφω- να με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
11. Πριν την έξοδο των συνεργείων θα προηγείται τη- λεφωνική ενημέρωση των υπεύθυνων κτηνιάτρων για την Αφρικανική πανώλη των Χοίρων, στις ΔΑΟΚ Δράμας και Ξάνθης, προκειμένου να καταγράφεται ο αριθμός των μελών και τα στοιχεία του συνεργείου ή της κυνηγε- τικής ομάδας, η ακριβής ώρα εξόδου του συνεργείου, για την προετοιμασία των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών για το ενδεχόμενο μετάβασής στο πεδίο και λήψης των απαιτούμενων δειγμάτων.
Μετά την ενημέρωσή του, περί θήρευσης ή εύρεσης νεκρού αγριόχοιρου, ο αρμόδιος για τη δειγματοληψία κτηνίατρος των ΔΑΟΚ Δράμας και  Ξάνθης,  μεταβαί- νει με την καθοδήγηση και συνδρομή των μελών των συνεργείων δίωξης στο σημείο που έχει υποδείξει το παραπάνω συνεργείο και λαμβάνει τα απαιτούμενα δείγματα, με σκοπό την αποστολή τους στο αρμόδιο εργαστήριο.
12. Απαγορεύεται η είσοδος/έξοδος χοίρων και προϊό- ντων τους από τις εκμεταλλεύσεις χοίρων της περιοχής. Κατά παρέκκλιση, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης των ζώων ως εξής:
α) εντός των ορίων της Υποπεριοχης ΙΙ για μετακινήσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων,
β) για άμεση σφαγή, σε σφαγείο εντός της Υποπεριο- χης ΙΙ ή αν δεν υπάρχει σε σφαγείο της Περιφερειακής Ενότητας,
γ) όλα τα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν ελέγ- χονται κλινικά άμεσα πριν την μετακίνηση και εργαστη- ριακά με αρνητικά αποτελέσματα μέσα σε διάστημα 7 ημερών πριν την μετακίνηση.
13. Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων της Υποπεριο- χής ΙΙ θα πραγματοποιηθεί άμεσα κλινικός έλεγχος, έλεγ- χος της σήμανσης και καταγραφής των χοίρων και λήψη αιμοδειγμάτων (ορός και ολικό αίμα) ως εξής:
α) από το σύνολο των χοίρων των οικόσιτων εκτρο- φών και
β) δειγματοληπτικά από τους χοίρους των συστημα- τικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής, με σκοπό την ανί- χνευση επιπολασμού της νόσου 5% με βαθμό εμπιστο- σύνης 95%.
γ) Λαμβάνονται δείγματα για εξέταση ως προς τον ιό της Αφρικανικής Πανώλους, από όλους τους νεκρούς χοίρους ή τους χοίρους με συμπτώματα συμβατά με τη νόσο.
Οι ως άνω εργασίες εκτελούνται από κτηνιάτρους (επο- χικούς ή μόνιμους) των ΔΑΟΚ Π.Ε Δράμας και Ξάνθης.
14. Σε περίπτωση που από τους κατόχους των κάθε είδους χοιρινών εκμεταλλεύσεων δεν τηρούνται τα μέ- τρα βιοασφάλειας, τότε οι Αρμόδιοι Κτηνιατρικών Αρχών προβαίνουν στις εξής ενέργειες:
α) για τους οικόσιτους χοίρους συστήνεται η άμεση σφαγή τους σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζει η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή,
β) σε περίπτωση που, με υπαιτιότητα του κατόχου, δεν σφαγούν οι οικόσιτοι χοίροι, τότε αυτοί θανατώνονται με απόφαση των ΔΑΟΚ Π.Ε Δράμας ή Π.Ε Ξάνθης, χωρίς αποζημίωση των θανατωθέντων χοίρων και τα πτώμα- τα των νεκρών ζώων μεταποιούνται με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γ) επιβάλουν κυρώσεις κατά το άρθρο 4 της παρούσης στους παραβάτες- κατόχους οικόσιτων ή/και συστημα-
τικών εκμεταλλεύσεων.
15. Τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν τουλά- χιστον για ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανεύρεσης του νεκρού αγριόχοιρου από τις Βουλγαρικές Αρχές, ήτοι από τις 24.10.2019 έως τις 24.10.2020.
 
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και κατά την κρίση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών, ανάλογα με την εξέλιξη του νοσήματος, τα επιζωοτιολογικά δεδομένα και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την εκτροφή και την καλή διαβίωση των χοίρων, ορισμένα από τα παραπάνω μέτρα είναι δυνατόν να αρθούν και πριν την παρέλευση του έτους.
16. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των ΔΑΟΚ σε συνεργασία με τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διενεργούν ενημερώσεις σε κατόχους χοίρων και σε κυνηγούς για το νόσημα, τη σημασία τήρησης μέτρων βιοασφάλειας, την υποχρέω- ση σήμανσης των χοίρων, ανεξαρτήτως της δυναμικό- τητας της εκτροφής και τη διαχείριση θηραμάτων κατά την άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας.
 
Άρθρο 4 Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της πα- ρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποι- νικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 23 και 27 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α’), καθώς και κάθε κύρωση που προβλέπεται από το Δασικό Κώδικα και την περι- βαλλοντική Νομοθεσία.
 
Άρθρο 5
Θέματα ασφάλισης των κυνηγών
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και στις πε- ριοχές που εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα, τα μέλη των συνεργείων και οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειομένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυ- χημάτων.
Οι κυνηγοί και τα μέλη των συνεργείων δίωξης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για το χρονικό διάστημα της συμμετοχής τους στις δράσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, με δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αυτής από τους κυνηγετικούς συλλόγους ως «φιλοθηραματικό έξοδο».
 
Άρθρο 6
Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
 
Όρια και συντεταγμένες των περιοχών που λαμβάνονται ειδικά μέτρα
 
Υποπεριοχή Ι
 
Βόρεια το όριο άρχεται από σημείο Α1 στα ελληνο- βουλγαρικά σύνορα και οδεύει με πορεία ΝΔ ακολουθώ- ντας μικρό ρέμα στα δυτικά της θέσης «Παραφυάδες», μέχρι να συναντήσει δασικό δρόμο (σημείο Α2) που οδη- γεί στη θέση «Πασχαλίτσα», τον οποίο και ακολουθεί με κατεύθυνση νότια, νοτιο-ανατολική έως αριστερόστρο- φο ελιγμό (σημείο Α4), όπου στη συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση ΝΑ την κορυφογραμμή «Μαλλιά» μέχρι την κορυφή με υψόμετρο 1699μ. (σημείο Α5), όπου και στρέφεται ΒΑ ακολουθώντας την κορυφογραμμή
«Σταυρωτό» μέχρι να συναντήσει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (σημείο Α8), τα οποία και ακολουθεί με κατεύ- θυνση βόρεια μέχρι να συναντήσει το αρχικό σημείο Α1.
 
Υποπεριοχή II
 
Το όριο άρχεται ΒΔ από τη θέση Γκολέμoτο Μπέρντσε των ελληνοβουλγαρικών συνόρων στο σημείο Β1 και ακολουθεί με κατεύθυνση νότια, δασικό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση για τη θέση «Ομαλόν», όπου διέρχεται πάντα με νότια κατεύθυνση παρακείμενο ρέμα μέχρι συναντήσεως δασικού δρόμου στη θέση «Λιβάδι», όπου ακολουθώντας τον δρόμο στρέφεται ανατολικά από την κορυφή «Γυμνό» προς θέση «Πιπερίτσα» μέχρι να συνα- ντήσει ρέμα κατευθυνόμενο ΝΔ (σημείο Β3) προς θέση
«Παλιό Φυλάκιο», όπου και το ακολουθεί. Στη συνέχεια ακολουθεί δασικό δρόμο μέχρι να συναντήσει το Αρκου- δόρρεμα (σημείο Β4), το οποίο και ακολουθεί με κατεύ- θυνση ανατολική μέχρι να συναντήσει τα δυτικά όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την ονομασία «Δρυμός», (σημείο Β5) τα οποία ακολουθεί με δυτική κατεύθυνση μέχρι συναντήσεως του σημείου Β6. Από το σημείο Β6 με Νότια Ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τα όρια της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης- Δράμας μέχρι αυτά να συναντήσουν διασταύρωση δασικού δρόμου με ασφαλ- τόδρομο που οδηγεί στο Δασικό Χωριό (σημείο Β7). Από το σημείο Β7 ακολουθεί τα όρια του υφιστάμενου κα- ταφυγίου άγριας ζωής μέχρι αυτά να συναντήσουν το ρέμα Παρθενόρρεμα στο σημείο Β9. Ακολουθεί το Παρ- θενόρρεμα με κατεύθυνση Βόρεια Ανατολική μέχρι τη συνάντηση των συνόρων στο σημείο Β10. Ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι να συναντήσει το σημείο Β1 που ξεκίνησε.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
 
Χάρτες των περιοχών που λαμβάνονται ειδικά μέτρα
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019
 
  Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
και Επενδύσεων και Ενέργειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης
Εσωτερικών και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση από ΕΔΩ
 
Κώστας Λουρής για το iHunt.gr

 

Print Friendly, PDF & Email

Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα