Αρχική iHunt.gr Αύξηση του ορίου κάρπωσης του αγριόχοιρου απο 6 σε 10 σε Λάρισα, Φθιώτιδα και Μαγνησία

Αύξηση του ορίου κάρπωσης του αγριόχοιρου απο 6 σε 10 σε Λάρισα, Φθιώτιδα και Μαγνησία

από iHunt Team
nea-rithmistiki-kinigiou-620x420

Με απόφαση του ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλου αυξάνει το όριο κάρπωσης στο κυνήγι του αγριόχοιρου από έξι σε δέκα στις περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση που δημοσίευτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης :

Συμπλήρωση ρυθμιστικής απόφασης για τη θήρα έτους 2017-2018.
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
 
1. Την αριθμ. 159489/1969 /31-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018» (ΦΕΚ 2809/Β’).
 
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59).
 
3. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.4 του ν. 2637/1998.
 
4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).
 
5. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ32/Α/1983).
 
6. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Τεύχος Β’ 4558/21.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 60951
 
7. Το ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
 
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 
10. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 
12. Το π.δ. 24/2015 (Α/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
13. Το π.δ.. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) περί «Ανασύσταση των Υπουργείων «……….. και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας……».
 
14. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 
15. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 1607/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
 
16. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β’).
 
17. Την αριθμ. 4926/173942/25-10-2017 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας με την οποία ζητείται η αύξηση της θηραματικής κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa) στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Ν.Φθιώτιδας.
 
18. Την αριθμ. 4176/132088/23-8-2017 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία ζητείται η αύξηση της θηραματικής κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa) στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας.
 
19. Το αριθμ. 4920/125872/24-8-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας/Δασαρχείο Λάρισας με το οποίο ζητείται η αύξηση της θηραματικής κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa) στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Λαρίσης, αποφασίζουμε:
 
Συμπληρώνουμε την αριθμ 159489/1969 /31-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 -2018» (ΦΕΚ 2809/Β’) ως ακολούθως:
 
Στην παράγραφο Β. 11 (ειδικές ρυθμίσεις) της ανωτέρω απόφασης, προστίθενται η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
 
Στις ανωτέρω περιοχές αυξάνεται το όριο κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa), από 6 άτομα κατά ομάδα και έξοδο σε δέκα (10) άτομα.
 
Κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η αριθμ 159489/1969/31-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 -2018» (ΦΕΚ 2809/Β’).
 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
 

 

Print Friendly, PDF & Email

Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα