Αρχική iHunt.gr Καθορισμός νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση και πιστοποίηση των Μανιταριών της Ελλάδας

Καθορισμός νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση και πιστοποίηση των Μανιταριών της Ελλάδας

από iHunt Team
manitaria

Print Friendly, PDF & Email
demobanner
Νέο νομοθετικό πλαίσιο θέλει να καθορίσει ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης κ. Τσιρώνης για τη διαχείριση και πιστοποίηση των Αυτοφυών Εδώδιμων Μανιταριών της Ελλάδας. Για αυτό το λόγο συστάθηκε ομάδα εργασίας με αυτο το αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα με απόφαση που υπέγραψε ο κ. Τσιρώνης αποφασίζει :
 
Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τον καθορισμό του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση και πιστοποίηση των Αυτοφυών Εδώδιμων Μανιταριών της Ελλάδας, ως εξής :
 
1. Τσιακίρη Ρήγα, Γεωτεχνικό (Δασολόγο), συνεργάτη του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
2. Κόκκα Ευαγγελία, Γεωτεχνικό (Δασολόγο), υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
3. Ποδηματά Ουρανία, Δασοπόνο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
4. Τσιομίδου Ελένη, Κοινωνιολόγο, συνεργάτη του Γραφείο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
5. Παππά Χρήστο, Γεωπόνο, της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ.
 
6. Φιλιππούση Αντώνιο, Γεωπόνο- Μυκητολόγο, Τακτικό Ερευνητή, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ.
 
7. Ζερβάκη Γεώργιο, Γεωπόνο-Μυκητολόγο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
8. Διαμαντή Στέφανο, Δασολόγο – Μυκητολόγο, πρώην τακτικό ερευνητή ΕΘΙΑΓΕ.
 
9. Κωνσταντινίδη Γεώργιο, Πολιτικό Επιστήμονα-Εκπαιδευτικό, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας.
 
Το έργο της ομάδας εργασίας θα είναι :
 
α) Συγκέντρωση της νομοθεσίας όσον αφορά το υπάρχον πλαίσιο διαχείρισης, συλλογής, ταυτοποίησης και πιστοποίησης των αυτοφυών μανιταριών της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
 
β) Αξιολόγηση της προαναφερθείσας νομοθεσίας και ειδικότερα της ελληνικής (έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων των μυκητοκοινωνιών και διαχείριση αυτών μέσω Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων [ΔΑΔ]) και σύνταξη τεκμηριωμένης πρότασης η οποία θα αναφέρεται:
 
– Στις ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και προκαλεί σήμερα, η αδυναμία ελέγχου και οργάνωσης της διαχείρισης του ανανεώσιμου αυτού φυσικού πόρου στην Ελλάδα.
 
– Στην ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης βασισμένου και στην πολυετή εμπειρία άσκησης της μανιταροφιλίας και της συλλογής μανιταριών, που θα πρέπει να διέπει συνολικά τη διαχείριση, την προστασία, τον έλεγχο, τη συλλογή, την ταυτοποίηση, την πιστοποίηση, την εμπορία, την διατίμηση, τις ποινικές ευθύνες και κυρώσεις της μη σωστής εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων περί διαχείρισης και εμπορίας των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών της Ελλάδας, των διατάξεων του δασικού κώδικα και λοιπών νομοθετικών διατάξεων που τα διέπει, την τροποποίηση
σχετικών διατάξεων καθώς και
 
– Σύνταξη ειδικού πορίσματος που θα περιλαμβάνει δεδομένα και προ-μελετώμενα σχέδια εφαρμογής για τα παρακάτω επιμέρους αντικείμενα: 
 
1. Καταγραφή των υπαρχόντων φυσικών οικοσυστημάτων ανάπτυξης αυτοφυών μανιταριών στην Ελλάδα, τη βιοποικιλότητά τους, τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης και προστασίας για τη διατήρηση τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κατά κατηγορία αυτοφυών μυκήτων και ειδών αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών που θα επιλεγούν προς εμπορία και τις προϋποθέσεις για την αειφορική διαχείριση τους.
 
2. Δημιουργία βάσης δεδομένων εθνικής εμβέλειας η οποία θα συνεργάζεται με την Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) για τις «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας», θα αποτελεί τμήμα της βάσης δεδομένων του Δασολογίου, θα ενημερώνεται και θα μελετηθεί η διαδικασία υποστήριξης της. Στα υφιστάμενα χωρικά δεδομένα που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες θα συμπεριληφθούν και νέα απαραίτητα για τη διαχείριση των αυτοφυών μανιταριών της Ελλάδας, τα
οποία (δεδομένα) θα έχουν άμεση συσχέτιση με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και θα εμπεριέχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών.
 
3. Εντοπισμό των θέσεων ανάπτυξης των ειδών που παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, αποτύπωση των θέσεων αυτών υπό την μορφή άτλαντα και έκδοση καταλόγων ειδών προς εμπορία, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκμεταλλεύσιμων περιοχών και τις απαραίτητες σχετικές ρυθμίσεις.
 
4. Επαγγελματικές προδιαγραφές και την πιστοποίηση των συλλεκτών που ασχολούνται με την εμπορική συλλογή των αυτοφυών μανιταριών, καθώς και τις προϋποθέσεις του φορέα πιστοποίησης.
 
5. Ανάπτυξη μοντέλου προμέτρησης της παραγωγικότητας κατά συγκεκριμένη θέση και συγκεκριμένο είδος μύκητα καθώς και διαδικασία ταυτοποίησης.
 
6. Διαδικασία αδειοδότησης εταιρειών και μεμονωμένων πολιτών συλλογής αυτοφυών μανιταριών για εμπορική και ατομική χρήση, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη συλλογή αυτών (τρόπος συλλογής, τρόπος πρόσβασης, χρόνος συλλογής, χώρος συλλογής, αποδεικτικά στοιχεία πιστοποίησης συλλέκτη, αδειοδότησης κλπ.).
 
7. Καθορισμό προδιαγραφών και άλλων απαιτήσεων που θα αποτελέσουν την βάση για την ανάπτυξη εθνικού σχήματος ταυτοποίησης και πιστοποίησης της ποιότητας των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών της Ελλάδας και εξέταση της οικονομικής του βιωσιμότητας (κοστολόγηση, εξέταση επιβολής τελών κ.α.) βάσει κοινοτικών ή/και εθνικών απαιτήσεων, αλλά και συστημάτων ποιότητας και προβολής του σήματος ποιότητας ή/και ταυτότητας.
 
8. Πιλοτική εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης, ταυτοποίησης, πιστοποίησης και εμπορίας και τον τρόπο διενέργειας ελέγχων για εξασφάλιση της ορθής χρήσης της διαδικασίας κάρπωσης του οικοσυστήματος.
 
9. Διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού των φορέων ταυτοποίησης, πιστοποίησης και ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος, καθώς και τη σχέση συνεργασίας των συλλεκτών με τους αρμόδιους φορείς ενημέρωσης της βάσης δεδομένων, τον έλεγχο και τη πιστοποίηση των προσκομισθέντων δεδομένων.
 
10. Διαδικασίες διαβούλευσης που πρέπει να ακολουθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη με αντικείμενο την ευρεία αποδοχή του νέου σχήματος πιστοποίησης, βελτιστοποίηση του σχήματος και μέριμνα για την εκπόνηση, έκδοση και κατοχύρωση του εθνικού σήματος αναγνώρισης ή σήματος συμμόρφωσης και προέλευσης των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών της Ελλάδας.
 
11. Ανάπτυξη συστήματος δεικτών για μέτρηση των αλλαγών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών επιλογών, της δυνατότητας επέκτασης και ανάπτυξης εκτενέστερων οικοτόπων εμπορεύσιμων μυκήτων.
 
12. Προετοιμασία νομικού διαχειριστικού πλάνου για πλήρωση των νομικών δεσμεύσεων συγκρότησης, λειτουργίας, απόδοσης και χρηματοδότησης του εγχειρήματος.
 
γ) Προετοιμασία φακέλου και υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των ανωτέρω, καθώς και των δράσεων πιλοτικής εφαρμογής της διαχείρισης και πιστοποίησης των αυτοφυών
μανιταριών.
 
Δείτε ΕΔΩ όλη την απόφαση


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα