Αρχική iHunt.gr Μελετη συμπεριφορας μπεκατσοκυνηγων

Μελετη συμπεριφορας μπεκατσοκυνηγων

από iHunt Team
IMG_1327

demobanner

 Μελέτη της συμπεριφοράς των κυνηγών μπεκάτσας (Scolopax Rusticola) του Νομού Θεσαλονίκης με βάση κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά

Περίληψη

Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι κυνηγοί όσον αφορά ένα θήραμα έχει μελετηθεί λίγο στην ελληνική βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τη συμπεριφορά των κυνηγών του Νομού Θεσσαλονίκης ως προς το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax Rusticola). Η έρευνα διεξήχθη με τη βοήθεια ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν τυχαία σε 170 κυνηγούς του Νομού Θεσσαλονίκης. Μέσω των αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθηθεί η διαχείριση περιοχών που δέχονται κυνηγούς μπεκάτσας, καθώς και να αναγνωριστεί η συμβολή των συγκεκριμένων πολιτών στην ανάπτυξη της οικονομίας των περιοχών αυτών.

Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας έρευνας έρευνας είναι να μελετήσει τη συμπεριφορά των κυνηγών του Νομού Θεσσαλονίκης ως προς το κυνήγι της μπεκάτσας μέσω ερωτήσεων που αποκαλύπτουν χαρακτηριστικά όπως απόσταση ταξιδίου, συχνότητα διανυκτερεύσεων και άλλα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις μεταβλητές που την επηρεάζουν.

Μέθοδος έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη με τη βοήθεια ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν τυχαία σε 170 κυνηγούς (από ένα σύνολο περίπου 10.000 κυνηγών) του Νομού Θεσσαλονίκης μέσω των κυνηγετικών συλλόγων του Νομού. Αυτός ο τρόπος έρευνας έχει χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά από συγγραφείς για τη μελέτη της συμπεριφοράς πολιτών με βάση τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους (Roskaft et al. 2007, Samuelsson & Stage 2007, Papaspyropoulos & Pappas 2008). Τα ερωτηματολόγια περιελάμβαναν σειρά ερωτήσεων από τις οποίες στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οχτώ (8). Οι έξι ερωτήσεις αναλύθηκαν ως ποιοτικές μεταβλητές, ενώ οι δύο ως ποσοτικές. Από τα 170 ερωτηματολόγια προέκυψαν 163 επεξεργάσιμα (ποσοστό 95,9%), ενώ από αυτά, τα 100 (ποσοστό 61,3%) αφορούσαν κυνηγούς μπεκάτσας. Σε αυτά τα 100 επικεντρώθηκε στη συνέχεια η ανάλυση. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής και στατιστικής συμπερασματολογίας (z-test) (Fowler & Cohen, 1995), με την ανάλυση πολλαπλών αποκρίσεων (Jann, 2005) και την πολυμεταβλητή στατιστική μέθοδο “Ανάλυση κατά Συστάδες σε Δύο Βήματα” (Ross-Davies & Broussard 2007, Παπασπυρόπουλος κ.α. 2008). Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό SPSS 16.0.

Αποτελέσματα

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η προτίμηση των κυνηγών του Νομού Θεσσαλονίκης και η προτίμηση των μπεκατσοκυνηγών του Νομού Θεσσαλονίκης σε θηράματα. Με αστερίσκο σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές στις προτιμήσεις των κυνηγών μπεκάτσας σε σύγκριση με αυτούς που κυνηγούν είδη εκτός μπεκάτσας. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα κύρια περιγραφικά χαρακτηριστικά των κυνηγών μπεκάτσας του Νομού Θεσσαλονίκης.Πίνακας 1. Προτιμήσεις σε θηράματα κυνηγών νομού Θεσσαλονίκης

 

Πίνακας 2. Κύρια χαρακτηριστικά των κυνηγών μπεκάτσας του νομού ΘεσσαλονίκηςΗ εφαρμογή της Ανάλυσης κατά Συστάδες σε Δύο Βήματα για την ομαδοποίηση των κυνηγών μπεκάτσας του Νομού Θεσσαλονίκης έδειξε ότι η λύση με τρεις ομάδες είναι η καλύτερη γιατί ελαχιστοποιεί την τιμή του κριτηρίου BIC (Schwarz’s Bayesian Criterion) και τις μεταξύ των BIC διαφορές (BIC=1749,95 & BIC change=-0,951) (Okazaki,2006). Οι ομάδες Α, Β και Γ περιέχουν 36, 20 και 33 κυνηγούς, που αντιστοιχούν στο 40,4%, 22,5% και 37,1% αντίστοιχα. Έντεκα κυνηγοί δεν ομαδοποιήθηκαν. Για την ομαδοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι εφτά μεταβλητές του Πίνακα 2.

Από αυτές, οι μεταβλητές (2), (3) και (7) είχαν στατιστικά σημαντική συνεισφορά στον σχηματισμό των ομάδων, ενώ οι (1) και (6) είχαν οριακά σημαντική συνεισφορά (p<0,05). Οι υπόλοιπες δεν βοήθησαν στην ομαδοποίηση.

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας κυνηγών όσον αφορά τις στατιστικά σημαντικές στην ομαδοποίηση μεταβλητές. Με έντονα γράμματα φαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ομάδας. Η ομάδα 1 περιλαμβάνει κυνηγούς μικρότερης ηλικίας και εμπειρίας, που πηγαίνουν στον τόπο κυνηγίου μόνοι με το όχημά τους, μέχρι 100 km απόσταση, αλλά συχνά και μέχρι 300 km, ενώ διανυκτερεύουν στην περιοχή κυνηγίου σπάνια. Είναι οι πιο νέοι και μοναχικοί. Η ομάδα 2 έχει τα πιο απόλυτα χαρακτηριστικά: οι κυνηγοί της είναι μέσης ηλικίας, σχετικά έμπειροι, που χρησιμοποιούν το όχημά τους για να πάνε στον τόπο κυνηγίου, παίρνουν όμως πάντα και άλλους κυνηγούς μαζί τους και μοιράζονται τα έξοδα βενζίνης. Πηγαίνουν πάντα μέχρι 100 km απόσταση και διανυκτερεύουν σπάνια. Άρα είναι οι πιο οικονομικοί. Τέλος, η ομάδα 3 περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους σε ηλικία και εμπειρία κυνηγούς, που χρησιμοποιούν το όχημά τους για τη μεταφορά στον κυνηγότοπο, είτε όμως μοιραζόμενοι τα έξοδα βενζίνης είτε πληρώνοντάς τα οι ίδιοι, κάτι που δείχνει ότι είναι οι πιο εύποροι. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός πως κινούνται σχεδόν αποκλειστικά σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km, που μπορεί να φτάσει και τα 500 km, όπως επίσης και από το ότι μπορεί να διανυκτερεύουν μέχρι και 4 φορές το μήνα στο χώρο κυνηγίου.

Πίνακας 3. Κύρια χαρακτηριστικά των κυνηγών μπεκάτσας του νομού Θεσσαλονίκης

Συμπεράσματα

Η παραπάνω ανάλυση απέδειξε ότι εμφανίζονται τρεις τρόποι συμπεριφοράς στους κυνηγούς μπεκάτσας του Νομού Θεσσαλονίκης. Αναγνωρίστηκε η ομάδα των νέων και μοναχικών κυνηγών σε ποσοστό περίπου 40% του συνόλου των κυνηγών του νομού, η ομάδα των οικονομικών (μη σπάταλων) κυνηγών σε ποσοστό περίπου 23% και η ομάδα των «εύπορων» κυνηγών του είδους σε ποσοστό περίπου 37%. Η έρευνα αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συσχέτιση του κυνηγίου ενός είδους θηράματος και των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών τους. Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων θα οδηγήσει στους λόγους που οδηγούν στα συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς.

Κωσταντίνος Παπασπυρόπουλος(1), Περικλής Μπίρτσας(2), Νικόλαος Χασάναγας(3), Χρήστος Σώκος(2)
(1)Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής ΑΠΘ, (2) Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, (3) Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Από την έντυπη έκδοση της ΣΤ’ΚΟΜΑΘ “ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΕΡΙ ΘΗΡΑΣ”

Βιβλιογραφία

Fowler J. and L. Cohen (1995). Statistics for Ornithologists. Edition 2. BTO Guide 22. 176 pp. Jann B. (2005). Tabulation of multiple responses. Stata, 5(1): 92-122. Okazaki S. (2006). What do we know about mobile Internet adopters? A cluster analysis. Information & Management 43 (2), 127-141. Papaspyropoulos K.G. and I.A. Pappas (2008). Visitors’ profile and their perceptions of the aesthetic forest Kouri of Almyros, Greece. Proceedings (in CD) of the 6th European Conference on Ecological Restoration, Ghent. Røskaft, E., Handel, B., Bjerke, T. & Kaltenborn, B.P. (2007). Human attitudes towards large carnivores in Norway. Wildlife Biology, 13: 172-185. Ross-Davis A. and S. Broussard (2007). A Typology of Family Forest Owners in North Central Indiana. Northern Journal of Applied Forestry, 24(4):282-289(8). Samuelsson E. and J. Stage (2007). The size and distribution of the economic impacts of Namibian hunting tourism. South AfricanJournal of Wildlife Research, 37(1): 41-52. Παπασπυρόπουλος Κ., Κ. Σκορδάς και Π. Μπίρτσας (2008). Αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης: η περίπτωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis Bulletin, 19: 147-158.

Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα