Αρχική iHunt.gr Νομοθεσια-Παρανομη συλληψη αγριων πτηνων

Νομοθεσια-Παρανομη συλληψη αγριων πτηνων

από iHunt Team
xovergesXios

demobanner

 Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την παράνομη σύλληψη άγριων πτηνών με χρήση διχτύων, ξόβεργων, κ.λπ.. Αποτελεί απόσπασμα απο έγγραφο του Δρ. Νικόλαου Θεοδωρίδη, Γενικού Δ/ντη Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προς τις δασικές υπηρεσίες της Α.Δ.Α. προκειμένου να εντείνουν τις προσπάθειας τους, για τη σύλληψη και τιμωρία όλων όσων εμπλέκονται με την παράνομη σύλληψη, θανάτωση και εμπορία των μικρών πτηνών.

“Παράνομη σύλληψη άγριων πτηνών με χρήση διχτύων, ξοβέργων, κ.λπ.

Με το άρθρο 251, του Ν.Δ. 86/69 είχαν οριστεί τα θηρεύσιμα είδη1 και με την παρ. 2 αυτού απαγορευόταν η Θήρα πτηνών κάτω των 17 cm. Το άρθρο καταργήθηκε. όσον αφορά την πτηνοπανίδα, με το άρθρ. 11 της ΚΥΑ 414985/85, καθότι καθιερώθηκε ο κατάλογος των θηρεύσιμων ειδών στις ετήσιες ρυθμιστικές Αποφάσεις Θήρας του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ., ενώ απαγορεύεται η Θήρα οποιουδήποτε άλλου είδους (ζώου ή πτηνού), μη συμπεριλαμβανομένου σε αυτόν (κατάλογο).

Η σύλληψη (Θήρα) παρόμοιων μικρών άγριων πτηνών (κάτω των 17 cm), όπως είναι οι καρδερίνες, οι φλώροι, τα σισαμάκια, τα φανέτα κ.ά., εκτός του ότι είναι παράνομη λόγω του (μεγέθους τους) ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο Θηρεύσιμων ειδών, επιπλέον ασκείται και με την χρήση παράνομων μέσων όπως παγίδων, διχτυών, ξοβέργων, κ.λπ., που απαγορεύεται από τη Δασική Νομοθεσία2 και τιμωρείται3. Η χρήση παρόμοιων μέσων σύλληψης4 απαγορεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης που υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1979, τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 1982 και στην Ελλάδα κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης».Η σύλληψη των ανωτέρω ειδών γίνεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς, καθώς χρησιμοποιούνται ως ωδικά πτηνά σε κλουβιά. Πολλές φορές γίνεται εμπόριο όχι μόνο ενήλικων ατόμων αλλά και νεοσσών ή ακόμη και αυγών ή αυγών μαζί με τις φωλιές τους. Το παράνομο αυτό εμπόριο και η διακίνηση γίνεται όχι μόνο εντός του ιδίου νησιού αλλά και από νησί σε νησί και περιλαμβάνει και άλλες περιοχές της χώρας (Αττική, Κρήτη κ.λπ.). Σύμφωνα με το αρθρ. 252 παρ. 5 και 6, όπως, μετά την κατάργησή του, για τα πτηνά, με το άρθρ. 11 της ΚΥΑ 414985/85, τροποποιήθηκαν με το αρθρ. 6 παρ. 1α ΚΕΦ. Γ της Η.Π. 37338/1807/1-9-10 (ΦΕΚ β’ 1495/10) και το άρθρο 11 ΚΥΑ 99098/06 (ΦΕΚ β’ 1570/06), τιμωρείται5 εκτός από τη παράνομη σύλληψη και η παράνομη κατοχή, εμπορεία, μεταφορά και αιχμαλωσία τους. Για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία της Υπηρεσίας προς τις Δικαστικές Αρχές θα πρέπει να έχετε υπόψη σας και να προστατεύετε το νόμιμο εμπόριο (τεχνητής εκτροφής) ωδικών πτηνών, κάποια από τα οποία αποτελούν και είδη του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδος, της Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής πτηνοπανίδας και να τα λάβετε υπόψη σας στις εξαιρέσεις της ίδιας ως ανωτέρω ΚΥΑ (αρθρ. 7, παρ. 2γ, της 414985/85).

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 3α, του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ανωτέρω Διυπουργική απόφαση, απαγορεύεται και τιμωρείται η ενόχληση, η συλλογή αυγών6, η καταστροφή φωλεών, η αγοροπωλησία τους κ.λπ.

Πέραν των ανωτέρω ωδικών κυρίως πτηνών ή πτηνών ομορφιάς, υπάρχουν και άλλα είδη, όπως τα σπουργίτια ντόπια ή αποδημητικά, που καταναλώνονται ως τροφή, από τους ίδιους τους παράνομους λαθροθήρες ή και σε καταστήματα (Εστιατόρια – Ταβέρνες), χωρίς ασφαλώς τιμολόγια αγοράς, χωρίς απόδοση ΦΠΑ κ.λπ.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/1 -9-10/Ε. 103 διυπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1495 β’ 2010) των Υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/4Θ9/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της 7 και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8 και 11 αυτής.

……………………………………………Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θα θέλαμε όλες οι Διευθύνσεις Δασών της περιοχής ευθύνης μας, να εντείνουν τις προσπάθειας τους, για τη σύλληψη και τιμωρία όλων όσων εμπλέκονται με την παράνομη σύλληψη, θανάτωση και εμπορία των μικρών πτηνών, με ελέγχους στο ύπαιθρο, σε θέσεις διάβασης κατά τη μετανάστευση, σε θέσεις με νερά, στα λιμάνια, σε καταστήματα (εστιατόρια-ταβέρνες) κ.λπ.  Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο οι προσπάθειες θα μπορούσαν να γίνουν και με τη συνδρομή των συναρμόδιων Υπηρεσιών της περιοχής ευθύνης τους, όπως της Αστυνομίας, του Λιμεναρχείου, της Διεύθυνσης Εμπορείου και της Οικονομικής Εφορείας.

Εννοείται ότι το έργο αυτό αποτελεί και έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων και των θηροφυλάκων που ανήκουν σ’ αυτούς και υπολογίζουμε στη βοήθειά τους.”

Παραπομπές

(1) Άρθρο 251 : Θηράματα (Δεν εφαρμόζεται κατά το μέρος που αφορά τη θήρα των πτηνών) 2. Ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται πάντα τα άγρια θηλαστικά και πτηνά πλην: Εκ των πτηνών: α) Των μικροτέρων κατά μέγεθος της σιταρήθρας, μη συμπεριλαμβανομένης (τουτέστι των μικροτέρων εις μήκος των 17 εκ.)

(2) Αρθρ. 252, παρ. 5 και 6 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1ε του άρθρ. 7 (απαγορευμένοι τρόποι και μέσα Θήρας) της ΚΥΑ 414985/85

(3)Αρθρ. 9 παρ. 2 της ΚΥΑ 414985/85

(4) Βρόχοι (Εκτός από το Β. Lagopus, Β.Γ.Π. 58″), Ξοβέργες, Αγκίστρια, Ζωντανά πουλιά τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες, Μαγνητόφωνα, Ηλεκτρικά μηχανήματα ικανά να σκοτώσουν ή να αναισθητοποιήσουν, Τεχνητές και φωτεινές πηγές Καθρέπτες και άλλα εκτυφλωτικά αντικείμενα Μηχανισμοί που φωτίζουν το στόχο, Μηχανισμοί σκοπεύσεοος που περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνας ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνας για νυχτερινή σκόπευση, Εκρηκτικά, Δίχτυα, Παγίδες. Δηλητήρια και δηλητηριώδη ή ηρεμιστικά δολώματα, Ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να χωρέσει περισσότερα από 2 φυσίγγια, Αεροπλάνα, Μετακινούμενα οχήματα.(5) 1. Στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Προστασίας άγριας Πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β), προστίθεται παράγραφος 4, ως κάτωθι: «4. Απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ηχοπαραγώγων, συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης πουλιών και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωσή τους, ‘…. κ.λπ.» Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση έοος ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 300,00 έως 600,00 ευρώ, οι δε συσκευές κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας φυλάσσονται. Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη δασική αρχή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969».

(6) Αρθρο 258: Γενικαί απαγορεύσεις Θήρας (Δεν εφαρμόζεται κατά το μέρος που αφορά τη Θήρα των πτηνών)

3. Ωσαύτως απαγορεύεται:

α) Η καταστροφή των φωλεών παντός πτηνού και η αφαίρεσις εξ αυτών των ωών και των νεοσσών και η αγοραπωλησία τούτων, πλην κ.λπ……ως επιβλαβών.

γ) Η μεταφορά ζώντος θηράματος καθ’ όλον το έτος και η διατήρησις εν αιχμαλωσία ωδικών πτηνών, ως και παντός θηράματος, πλην κ,λπ……………. …………………. των πόλεων.Άρθρο 7. Απαγορευμένοι τρόποι και μέσα Θήρας της ΚΥΑ – 414985/85 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας

Παρ. 2. Απαγορεύεται επίσης:

α) Η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλακτία, η αγοραπωλησία, η κατοχή, η μεταφορά, η εισαγωγή και η εξαγωγή κάθε είδους ζωντανού πτερωτού θηράματος, με εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή των θηραμάτων της περιπτ. γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και εκείνων που προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό, εφόσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

Παρ. 3. Για τη προστασία των βιότοπων των ειδών τής άγριας πτηνοπανίδας απαγορεύεται:

γ) Η από πρόθεση διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων ιδιαίτερα κατά τη περίοδο της αναπαραγωγής ή εξάρτησης, η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών, η κατοχή ή η αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών και κελύφων Αριθ. 99098/5881 Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».

(7) Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και τον οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα