Αρχική iHunt.gr Συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων όλο το χρόνο ακόμη και σε καταφύγια άγριας ζωής

Συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων όλο το χρόνο ακόμη και σε καταφύγια άγριας ζωής

από iHunt Team
agriogourouna

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφασή του ο υπουργός περιβάλλοντος κ. Χατζηδάκης καθορίζει τις προϋποθέσεις σύστασης συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων ακόμη και σε καταφύγια άγριας ζωής όλο το χρόνο. Η απόφαση έχει ισχύ μέχρι τις 15/9/2020..Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :

SVESTONOF
Επιτρέπουμε – κατ’ εξαίρεση – την ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτη- νιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, από ειδικά συνεργεία, που θα συσταθούν άμεσα στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασι- κός Κώδικας, ΦΕΚ 7 Α΄), με αποφάσεις των Συντονιστών Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής :
 
Ημερομηνίες συγκρότησης των συνεργείων. Α. Άμεση προτεραιότητα :
 
Αφορά στης συγκρότηση συνεργείων δίωξης στις Δα- σικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μα- κεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση αποφάσεων συγκρότησης ενός ή περισσότερων συνεργείων δίωξης ανά Δασική Υπηρεσία, στα πλαίσια της παρούσας απόφασης. Τα συνεργεία θα λειτουργήσουν άμεσα μετά από τη συγκρότησή τους και έως τις 15/9/2020, ημερομηνία,μετά από την οποία θα επαναξιολογηθεί το μέτρο.
 
Όροι και Προϋποθέσεις
α. Η ρύθμιση των πληθυσμών των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και των αγριόχοιρων, θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο με το κυνήγι σε πεδινές, ημιορεινές – γεωργικές περιοχές, από ειδικά συνεργεία ομάδων έμπειρων κυνηγών μελών των συνεργαζόμενων με το υπουργείο τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων.
 
β. Το σχεδιασμό (συγκρότηση συνεργείων, τεχνικές, περιοχές, επαναληψιμότητα, αξιολόγηση) αναλαμβάνει το Γραφείο Θήρας της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων.
Εφόσον υπάρχει ειδική επιστημονική ή τεχνική αιτιο- λόγηση, η δράση μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένο στόχο (θηρεύσιμα άτομα, ημερομηνίες) και εντός κατα- φυγίων άγριας ζωής.
Η επίβλεψη γίνεται με την υποχρεωτική παρουσία του- λάχιστον δύο δασικών υπαλλήλων (ένας εκ των οποίων θα είναι δασοφύλακας), ως υπευθύνων του συνεργείου, καθώς και επικουρικά, με τη συμμετοχή ιδιωτικών φυ- λάκων θήρας των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων.
Οι Δασικές Υπηρεσίες θα μεριμνήσουν ώστε τις προ- βλεπόμενες από τη ρυθμιστική απόφαση ημέρες άσκη- σης της θήρας του αγριόχοιρου, τα προγράμματα δίωξης να διενεργούνται εκτός της επιτρεπόμενης μέρας κυνη- γίου, κατά τη διάρκεια του ωραρίου θήρας, κυρίως σε γεωργικές και ημιορεινές περιοχές, όπου παρατηρούνται ημίαιμοι μη δεσποζόμενοι χοίροι.
 
γ. Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνο- νται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ.
Επίσης, με τη συνδρομή και λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (Ελληνική Αστυνομία Ο.Τ.Α, Ενώσεις Αγροτών, Κυνηγετικές Οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κ.ά.) λαμβά- νονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής που επιχειρούν τα συνεργεία,ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν και να διασφαλιστεί η ασφά- λεια των πολιτών.
 
δ. Επιτρέπεται για τους σκοπούς της παρούσας από- φασης η χρήση κυνηγετικών όπλων από τα μέλη των συνεργείων δίωξης που θα συγκροτηθούν, για το χρο- νικό διάστημα ισχύος της, συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος εκτός της κυνηγετικής περιόδου.
 
ε. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, για την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας και για το χρονικό διάστημα ισχύ- ος της, η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών.
 
στ. Εφιστάται η προσοχή των συνεργείων στις περι- πτώσεις παρουσίας απειλούμενων ή προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα απειλούμενων αρ- πακτικών πτηνών, κατά την περίοδο της φωλεοποίησης και ανατροφής των νεοσσών.
 
ζ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέλη των συνεργείων υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ- τοκαλί (αποκλειομένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
 
η. Οι κυνηγοί που θα συμμετέχουν στα συνεργεία θα είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περι- βάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των συνεργείων δίωξης.
 
θ. Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των συνεργείων δίω- ξης και με σκοπό την συσχέτιση του μέτρου της δίωξης με την αφρικανική πανώλη των Χοίρων, οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας- Θράκης και Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας θα προκαλέσουν άμεσα σύσκεψη σε τοπικό επίπεδο στην οποία θα κληθούν ιδίως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), εκπρόσωποι των οικείων Ο.Τ.Α, των τοπικών Κυ- νηγετικών Συλλόγων, των τοπικών Γεωργοκτηνοτροφικών Ενώσεων, των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμε- νων Περιοχών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους, θα εντοπίσουν και θα καθορίσουν κατά προτεραιότητα τους τομείς δράσης των συνεργείων, δί- νοντας προτεραιότητα σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου, που γειτονεύουν με αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ι. Επιτρέπεται η αγοραπωλησία των θηρευομένων στα πλαίσια της παρούσας ατόμων μη δεσποζόμενωνημίαιμων ή άγριων χοίρων.
Με αποφάσεις των Συντονιστών Διοίκησης των Απο- κεντρωμένων Διοικήσεων θα καθοριστεί η διαδικασία καθώς και ποσοστό, μέχρι 20% του βάρους του κρέατος, το οποίο θα μπορεί να διατίθεται δωρεάν, μετά από σχε- τικό κτηνιατρικό έλεγχο, σε κοινωνικά παντοπωλεία και ιδρύματα της περιοχής.
 
Ια. Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοι- κήσεων θα τηρούν φάκελο με στοιχεία για τον αριθμό των συνεργείων που θα συγκροτήσουν, τη σύνθεσή τους, (αρχηγός ομάδας, μέλη κ.λπ., ατομικά και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας) τις εξόδους που πραγματοποιή- θηκαν, τον αριθμό των θηρευθέντων χοίρων και τις ποσότητες που διατέθηκαν (πώληση – διάθεση), την περιοχή δράσης του συνεργείου (με χάρτη στον οποίο θα έχουν σημειωθεί οι περιοχές δράσης των συνεργείων, οι κτηνο- τροφικές μονάδες διαφόρου δυναμικότητας της περιοχής καθώς και τα λοιπά μέτρα που λήφθηκαν συνεργικά με τη δίωξη στην ίδια περιοχή (μυοκτονίες, βελτιώσεις πε- ριφράξεων, απολυμάνσεις, προγράμματα ενημέρωσης των αγροτών κλπ).
 
Β. Μέση προτεραιότητα :
 
Σύσταση συνεργείων από τις Αποκεντρωμένες Δι- οικήσεις Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννή- σου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, και Αττικής οι οποίες θα προχωρήσουν στην έκδοση αποφάσεων συγκρότησης ενός ή περισσότερων συνεργείων δίωξης ανά δασική Υπηρεσία, στα πλαίσια της παρούσας από- φασης. Τα συνεργεία στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αυτές θα λειτουργήσουν μετά από άμεση αξιολόγηση της ανάγκης προστασίας της αγροτικής και κτηνοτρο- φικής παραγωγής στην περιοχή ευθύνης των οικείων Δασαρχείων και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια- τρικής (Δ.Α.Ο.Κ) από την ημερομηνία συγκρότησης τους μέχρι τις 15/9/2019 και από 20-1-2020 μέχρι 15-9-2020, ημερομηνία, μετά από την οποία θα επαναξιολογηθεί το μέτρο της συγκρότησης συνεργείων δίωξης.
Για τις ανωτέρω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ισχύουν οι προϋποθέσεως (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (ι) και (ια) του κεφαλαίου Α της παρούσας απόφασης.
 
Γ. Λοιπές περιπτώσεις:
α. Στις υπόλοιπες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώ- ρας, τα συνεργεία θα συγκροτηθούν μόνο στην περίπτω- ση που διατυπωθεί σχετικό αίτημα από την οικεία Διεύ- θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.)
β. Χειρισμός προσεγγίσεων ημίαιμων μη δεσποζόμε- νων χοίρων ή αγριόχοιρων εντός κατοικημένων περιο- χών σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Συνιστάται η εκδίωξη τους ή η παγίδευση τους (εγκλωβισμός) σε ελεγχόμενο χώρο ή κλωβούς και η απομάκρυνσή τους από την περιοχή.
 
Δ. Λοιπές απαγορεύσεις :
Από τη δημοσίευση της παρούσας, απαγορεύεται αυ- στηρά η παροχή τροφής σε ημίαιμους χοίρους ή αγριόχοι- ρους στον αστικό, ημιαστικό ή περιαστικό ιστό και στις πε- ριοχές που συγκροτήθηκαν και δρουν τα συνεργεία δίωξης. 


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα