Αρχική iHunt.gr Τι χρειαζεται για την φετινη μας αδεια

Τι χρειαζεται για την φετινη μας αδεια

από iHunt Team
adeia-page-001

demobanner

 Το ΥΠΕΚΑ και πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας  απέστειλε στις Κυνηγετικές Οργανώσεις εγκύκλιο βάση της οποίας καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας. Πιο συγκεκριμένα :

Θέμα : ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής απόφασης, με την οποία μεταξύ άλλων καθορίστηκε και ενιαίος τύπος εντύπου άδειας θήρας  και αναφορικά με ερωτήματα που κατατέθηκαν και αφορούν τον τρόπο συμπλήρωσης του ή τα ατομικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία που θα αναγράφονται στο εν λόγω έντυπο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης αδειών θήρας, ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούσαν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά και καθορίστηκε ενιαίος για όλες τις υπηρεσίες, τύπος εντύπου «άδειας θήρας».Ήδη η Υπηρεσία μας για να υποστηρίξει την παραπάνω διαδικασία, προχώρησε στην έκδοση εντύπων «ατομικών βιβλιαρίων θήρας» καθώς και του απαραίτητου για τη διενέργεια των εξετάσεων των νέων κυνηγών, «φύλλων εξετάσεων», τα οποία θα σας αποσταλούν έγκαιρα ώστε από την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο να υλοποιηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση 12594/346/28-1-2013 του ΥΠΕΚΑ όπου και προβλέπεται η έκδοση νέων αδειών θήρας ή η αντικατάσταση των ατομικών βιβλιαρίων θήρας που είχαν εκδοθεί παλαιότερα και χρήζουν αντικατάστασης, με βάση τα νέα έντυπα.

Σχετικά με τη συμπλήρωση των νέων «ατομικών βιβλιαρίων θήρας» διευκρινίζουμε ότι:

Στην εσωτερική (πίσω όψη) σελίδα σκληρού εξωφύλλου.(σελ. 2 της αριθμ.12594/346/28- 1-2013 απόφασης):
Η φωτογραφία του κατόχου θα πρέπει να είναι έγχρωμη, πρόσφατη και αχρησιμοποίητη, , τύπου αστ.ταυτότητας (κεφ Α παρ.6.1 της αρ.12594/346/28-1-2013 απόφασης). Συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία της σελίδας ως εξής:.

– Η χρονολογία έκδοσης της άδειας με τη μορφή (ημ/μην/έτος) και υπογράφεται από τον προϊστάμενο της εκδούσας αρχής .

–  Συμπληρώνονται με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του κατόχου (Όνομα, Επώνυμο Πατρώνυμο, Αριθμός ∆ελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, ∆/νση κατοικίας (πόλη –Ταχ. ∆/νση – αριθμός ή πόλη – διαμέρισμα) όπως αναλυτικά φαίνεται στο έντυπο . –  Στο τέλος της σελίδας υπογράφει ο κάτοχος στη σχετική θέση υπογραφής 

Στην πρώτη εσωτερική σελίδα (σελ. 3 της αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης):

–  Αναγράφεται η δασική αρχή που εκδίδει το ατομικό βιβλιάριο θήρας . 

–  Αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του κατόχου του ατομικού βιβλιαρίου θήρας,
στον συνεργαζόμενο με το ΥΠΕΚΑ κυνηγετικό σύλλογο καθώς και το όνομα του εν λόγω συλλόγου.
Στην περίπτωση που ο κυνηγός εκδίδει ατομικά από την οικεία δασική αρχή, την άδεια θήρας, χωρίς τη μεσολάβηση συνεργαζόμενου με το ΥΠΕΚΑ κυνηγετικού συλλόγου, δεν συμπληρώνεται ο αριθμός μητρώου και τίθεται η ένδειξη «———-» στη γραμμή αυτή . 

–  Παρακάτω αναγράφονται για όλους ανεξαιρέτως τους εκδίδοντας άδεια θήρας κυνηγούς τα λοιπά ζητούμενα στοιχεία (αριθμός αδειών κατοχής κυνηγητικού όπλου ή η προβλεπόμενη βεβαίωση σχετικά με αυτά καθώς και οι αριθμοί των δελτίων κυνηγητικών κυνών) . 

–  Στο τέλος η σελίδα αυτή υπογράφεται ευκρινώς από τον προϊστάμενο της οικείας δασικής αρχής που εκδίδει το ατομικό βιβλιάριο θήρας και τίθεται αριστερά της υπογραφής η στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας.
Στo οπισθόφυλλο της ανωτέρω σελίδας (σελ. 4 της αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης):
Στη σελίδα αυτή του ατομικού βιβλιαρίου θήρας υπό τον τίτλο « παρατηρήσεις» αναγράφονται συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον κάτοχο του ατομικού βιβλιαρίου θήρας, όπως είναι τυχόν παρατηρήσεις της οικείας δασικής αρχής και η ενυπόγραφη βεβαίωση από τον πρόεδρο συνεργαζόμενου με το ΥΠΕΚΑ κυνηγετικού συλλόγου (άρθρο 266 Ν.∆ 86/69) ότι ο κάτοχος του βιβλιαρίου είναι μέλος του κυνηγετικού συλλόγου ……. και έχει αριθμό μητρώου τον αναγραφόμενο στην μπροστινή όψη της σελίδας αυτής. Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των ανωτέρω μπορεί να χρησιμοποιείται σφραγίδα στην οποία θα αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία.

Νέο ατομικό βιβλιάριο θήρας εκδίδεται:
α) Μετά την εξάντληση των φύλλων ανανέωσης του παλιού ατομικού βιβλιαρίου θήρας,
β) Στην περίπτωση που κάτοχος βιβλιαρίου θήρας αλλάξει τόπο κατοικίας ή εγγραφεί σε άλλο κυνηγετικό σύλλογο στην περιοχή αρμοδιότητας της ίδιας ή άλλης δασικής αρχής ή αλλάξει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και συνεπώς διαφοροποιούνται τα ατομικά και λοιπά στοιχεία των προαναφερόμενων σελίδων 2 και 3, τότε θα εκδίδεται νέο ατομικό βιβλιάριο θήρας, από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας δασική αρχή ανεξάρτητα αν έχουν εξαντληθεί τα φύλλα ανανέωσης της άδειας θήρας του παλιού ατομικού βιβλιαρίου θήρας.

 Η έκδοση του νέου βιβλιαρίου θήρας θα γίνεται μετά από προσκόμιση του παλιού βιβλιαρίου στην αρμόδια για την έκδοση του νέου δασική αρχή, η οποία θα μεταφέρει αν κριθεί απαραίτητο, τα στοιχεία που υπάρχουν στην προηγούμενη άδεια και αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα του κατόχου και είναι χρήσιμα για τους διενεργούμενους ελέγχους .
 

Επόμενες σελίδες («ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1» και «ΑΠΟΚΟΜΜΑ 1» κοκ)
Σε κάθε σελίδα του ατομικού βιβλιαρίου θήρας με την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» έχει προβλεφθεί και υπάρχει στο βιβλιάριο αντίστοιχη σελίδα με την ένδειξη «ΑΠΟΚΟΜΜΑ». Σε κάθε αριθμημένο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» αντιστοιχεί ένα «ΑΠΟΚΟΜΜΑ»με ίδια αρίθμηση.
Το «ΑΠΟΚΟΜΜΑ» παραμένει στην υπηρεσία που εκδίδει την άδεια και συμπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια στοιχεία που συμπληρώνεται και το «ΣΤΕΛΕΧΟΣ»
Στις σελίδες αυτές αναγράφονται τα ίδια στοιχεία ως ακολούθως : 

–  Η δασική αρχή που εκδίδει την άδεια θήρας. 

–  Η κυνηγητική περίοδος για την οποία εκδίδεται η άδεια θήρας (πχ 2013-2014) 

–  Ο αριθμός που δίδεται από την εκδίδουσα δασική υπηρεσία στην εν λόγω (ετήσια) άδειας θήρας και ακολουθεί στην ίδια σειρά μετά από κάθετο (/) ο αύξων αριθμός  της άδειας από τον συνεργαζόμενο με το ΥΠΕΚΑ κυνηγετικό σύλλογο μόνο κατά την περίπτωση που η κατάθεση της άδειας πραγματοποιείται δια μέσω συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ κυνηγετικών συλλόγων.

–  Ο τύπος της άδειας (συμπληρώνεται η κατάλληλη γραμμή ) και τίθεται σφραγίδα αναλόγου χρώματος σύμφωνα με το κεφ.Β παρ 6 της αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφασης) 

–  Αναγράφονται τα λοιπά στοιχεία (αριθμός διπλοτύπου κατάθεσης και ημερομηνία έκδοσης της άδειας) 

–  Αναγράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας ολογράφως το όνομα του κατόχου του ατομικού βιβλιαρίου θήρας 

–  Υπογράφεται ευδιάκριτα τόσο από τον προϊστάμενο της οικείας δασικής αρχής όσο και από τον κάτοχο του ατομικού βιβλιαρίου θήρας .
 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα οι κυνηγετικοί σύλλογοι της περιοχής αρμοδιότητάς σας για τον τρόπο και τη διαδικασία των εξετάσεων των νέων κυνηγών και τη συμπλήρωση των εντύπων «Ατομικών Βιβλιαρίων Θήρας» σύμφωνα με τον ενιαίο τρόπο και τις διευκρινίσεις που παρέχονται με την παρούσα.
 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ 

 

Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα