Τροποποιηση Ρυθμιστικης 2012-2013

Τροποποιήθηκε σήμερα η ρυθμιστική διάταξη του κυνηγίου για την περίοδο 2012-2013. Δεν επιβεβαιώθηκαν για ακόμη φορά οι φήμες για την αύξηση ορίου κάρπωσης του αγριόχοιρου και είσοδο στη λίστα των επιτρεπομένων θηραμάτων του ζαρκαδιού και του φασοπερίστερου. 

Τελικά, το αποτέλεσμα που έφερε η τροποποιητική ήταν η μείωση του ορίου κάρπωσης της πετροπέρδικας σε δύο από 4 που ήταν.

Πιο συγκεκριμένα :

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 173803/2135/31.7.2012 απόφασης ¹sΡύθμισης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 − 2013¹t.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 ¹sπερί δασικού κώδικα¹(άρθρα 251, 258, 259 και 261).

2. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 (ΦΕΚ 2225/Β/2012) απόφαση ¹sΡυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 − 2013¹t.

3. Το από 28−8−2012 Ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού¹sΠερί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη¹t (ΦΕΚ 2101/Β), αποφασίζουμε:

1. Διορθώνουμε επί το ορθό τον ¹sΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ¹t της υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 (ΦΕΚ 2225/Β/2012) απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν οι ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 − 2013 ως ακολούθως:

α. Μειώνουμε το επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο κάρπωσης / ανά κυνηγό για την Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) από τέσσερα (4) άτομα, σε δύο (2).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 ΦΕΚ 2225/Β/2012) απόφασή μας.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Δείτε εδώ την τροποποιημένη ρυθμιστική 2012-2013

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ

About the Author
Εικόνα admin

admin