Αρχική iHunt.gr Υπογράφηκε απόφαση για την εισαγωγή ειδικών όπλων για την αντιμετώπιση της άγριας πανίδας

Υπογράφηκε απόφαση για την εισαγωγή ειδικών όπλων για την αντιμετώπιση της άγριας πανίδας

από iHunt Team

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης  η απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εισαγωγής από χώρες εκτός Ε.Ε. ή μεταφοράς από χώρες εντός Ε.Ε. στη χώρα μας ειδικών όπλων, λοιπών αποτρεπτικών μέσων και συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών (spray) ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφοδίων αυτών για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές και τη διαχείριση φαινομένων υπερπληθυσμού τους, από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Καθορίζουμε τη διαδικασία εισαγωγής από χώρες εκτός Ε.Ε. ή μεταφοράς από χώρες εντός Ε.Ε. στη Χώρα ειδικών όπλων/πιστολιών, λοιπών αποτρεπτικών μέσων και συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών (spray) ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφοδίων αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 1421/1984, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4280/2014, για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές και τη διαχείριση φαινομένων υπερπληθυσμού τους, από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την έκδοση της άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς στη Χώρα των ειδικών
όπλων/πιστολιών ή αποτρεπτικών μέσων ή συσκευών και λοιπών μέσων και εφοδίων του άρθρου ένα (1) της
παρούσας απόφασης, υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προς το Υ.Π.ΕΝ. – Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για την έκδοση άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς τους στη Χώρα.
Στην αίτηση αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και
εκδούσα Αρχή, καθώς και τα στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντος ή του εξουσιοδοτημένου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια για την έκδοση της άδειας Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία εμπεριέχονται τα πλήρη στοιχεία
του κατασκευαστή, του εισαγωγέα, το είδος, ο αριθμός η ονομασία, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
ανωτέρω όπλων και λοιπών αποτρεπτικών μέσων. Στη δήλωση επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα
και οποιοδήποτε τυχόν άλλο στοιχείο για το συγκεκριμένο είδος όπλου, μέσου ή εξοπλισμού καθώς και δήλωση
του τελωνείου εισόδου τους στη Χώρα.

Άρθρο 3
Αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς
Αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς στη Χώρα του εξοπλισμού και των μέσων
του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Η άδεια εισαγωγής ή μεταφοράς εκδίδεται στο όνομα του Συντονιστή Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης που αιτείται την έκδοσή της. Η εν λόγω άδεια δεν χορηγείται σε όσους εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρ. 18 του ν. 2168/1993, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Χρόνος ισχύος αδειών
Οι χορηγούμενες από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. άδειες εισαγωγής και μεταφοράς ειδικών όπλων/πιστολιών, λοιπών αποτρεπτικών μέσων και συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών (spray) ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφοδίων αυτών του πεδίου εφαρμογής της παρούσας απόφασης, έχουν διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών από της εκδόσεώς τους, με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, μετά από τη διατύπωση σχετικού αιτήματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την έκδοση σχετικής απόφασης από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Άρθρο 5
Λοιπές υποχρεώσεις κατά την εισαγωγή ή μεταφορά
Προκειμένου για εισαγωγή των ειδικών όπλων, του εξοπλισμού και των μέσων του άρθρου 1 της παρούσας, από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συντάσσει εις τριπλούν λεπτομερή κατάσταση των προς εισαγωγή ειδών, όπου αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στοιχεία, για τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των εισαγόμενων ειδών. Οι καταστάσεις αυτές θεωρούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και, εξ αυτών, η πρώτη κατατίθεται στις αρμόδιες για την εισαγωγή τελωνειακές αρχές, η δεύτερη αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. και η τρίτη παραμένει στο αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί στο Τελωνείο η ως άνω κατάσταση θεωρημένη, κατά τα ανωτέρω, δεν εκτελείται ο εκτελωνισμός των προς εισαγωγή ειδών.

Στην περίπτωση μεταφοράς των ανωτέρω ειδών από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας,
το αργότερο κατά τη μεταφορά και πριν από την αποθήκευση των εν λόγω ειδών στις αποθήκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συντάσσει εις διπλούν την ως άνω λεπτομερή κατάσταση, εκ των οποίων το ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο της, προκειμένου να τηρηθεί μαζί με τα λοιπά παραστατικά της μεταφοράς που πραγματοποιήθηκε, και το άλλο αντίγραφο αποστέλλεται θεωρημένο στη Γενική Διεύθυνση Δασών του Υ.Π.ΕΝ.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την απόφαση


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα