Αρχική iHunt.gr Υπογράφηκε απόφαση που επιτρέπει του Αγώνες σκύλων στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές

Υπογράφηκε απόφαση που επιτρέπει του Αγώνες σκύλων στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές

από iHunt Team
dscn0852

Με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλου και αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννη Τσιρώνη καθορίζονται οι Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.). Η απόφαση ισχύει και για τους αγώνες σκύλων και φέρμας αλλά και για ιχνηλάτες.

Έτσι ένα πάγιο αίτημα των κυνόφιλων γίνεται πραγματικότητα και θα μπορούν πλέον οι Όμιλοι Φυλών να διοργανώνουν αγώνες κυνγηετικών σκύλων στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές. Πιο συσγκεκριμλενα αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης :

Α. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τους χώρους εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων εντός των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) ως ακολούθως:
 
Α.1. Εντός των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών(Ε.Κ.Π.) δύνανται να καθορίζονται με το ετήσιο πρόγραμμα θήρας που εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή οι χώροι εκγύμνασης σκύλων. Οι χώροι επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στη διεξαγωγή των θηρευτικών δραστηριοτήτων μέσα στις Ε.Κ.Π.
 
A.2. Για κάθε μια από τις Ε.Κ.Π. της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Όσσας, Κόζιακα, Σερρών και Παρνασσίδας) οι χώροι εκγύμνασης σκύλων θα καθορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής περιοχής (έκταση, βλάστηση, πυκνότητα κλπ) και τα διαβιούντα σε αυτή είδη θηραμάτων. Στον καθορισμό τω χώρων εκγύμνασης θα συνεκτιμάται επίσης η ύπαρξη χώρων αναπαραγωγής των θηραμάτων, η προκαλούμενη όχληση λόγω της εκγύμνασης (πχ φωλεοποίηση αρ-
πακτικών πτηνών) κ.λ.π., καθώς επίσης η αλληλεπίδραση με υπάρχουσες χρήσεις γης και η πιθανή πρόκληση διενέξεων στην περίπτωση που η εκγύμναση προκαλεί ζημιές σε υφιστάμενες καλλιέργειες ή λοιπές αγροτικές δραστηριότητες. Επίσης θα λαμβάνεται υπόψη η προτίμηση των επισκεπτών κυναγωγών και κυνηγών, ώστε να συνδυάζεται η εκγύμναση με τη θήρα κατά τρόπο τέτοιο όπου θα μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Ε.Κ.Π
 
Α.3 Η επιτρεπόμενη έκταση για εκγύμναση θα πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε η παρουσία των σκύλων να κατανέμεται ισομερώς στο χώρο και να μην ασκείται επαναλαμβανόμενη όχληση σε μια συγκεκριμένη θέση, προϋπόθεση που επιτυγχάνεται με τη διασπορά της εκγύμνασης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της ΕΚΠ. Για να αποφεύγεται ακόμα περισσότερο ο συνωστισμός η έκταση θα χωρίζεται σε τμήματα και έτσι θα γίνεται αποτελεσματικότερα η χωροκατανομή των
επισκεπτών. Οι κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενοι χώροι εκγύμνασης σκύλων δύνανται να διακρίνονται ανάλογα με το είδος του θηράματος στις παρακάτω κατηγορίες: α) Για ορνιθόμορφα (φασιανός, πέρδικες, ορτύκι) και μπεκάτσα, β) λαγός, γ) αγριόχοιρος ή άλλα οπληφόρα θηλαστικά. Μια περιοχή μπορεί να εντάσσεται ταυτόχρονα σε τμήματα για διαφορετικά είδη. Εντός των χώρων εκγύμνασης δύνανται να ορίζονται τμήματα αποκλειστικά για την εκγύμναση των κουταβιών και νεαρών σκύλων, όπου θα απαγορεύεται η θήρα και η εκγύμναση ενήλικων σκύλων.
Σε αυτά, η πυκνότητα του θηράματος θα πρέπει να είναι υψηλότερη, επίσης η πιο ήρεμη συμπεριφορά του θα ευνοεί την εκμάθηση των νεαρών σκύλων.
Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για την ορεινή πέρδικα, προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται σε προ- γράμματα εκγύμνασης σκύλων δεικτών. Στην περίπτωση αυτή, για λόγους προστασίας του είδους, η ένταξη της ορεινής πέρδικας στα προγράμματα των Ε.Κ.Π. από τις Δασικές Υπηρεσίες θα γίνεται μετά από σύνταξη ειδικής έκθεσης από τον υπεύθυνο δασολόγο, στην οποία θα εξετάζεται η κατάσταση του είδους (πληθυσμός) και με σκοπό η εκγύμναση να συμβάλλει στην καταμέτρηση
του είδους. Η ανωτέρω ειδική έκθεση θα κοινοποιείται στη Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το ετήσιο πρόγραμμα θήρας της ΕΚΠ.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλείται υβριδισμός του είδους μέσω των απε- λευθερώσεων και να μειώνεται η πιθανότητα μεταφοράς παθογόνων οργανισμών.
 
Α.4. Στις Κρατικές Νησιωτικές Ε.Κ.Π. (Γιούρων, Αταλαντονησίου, Δία και Σαπιέντζας) δεν επιτρέπεται η εκγύμναση σκύλων, ούτε η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων λόγω του περιορισμένου χώρου και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σ’ αυτές.
 
Α.5. Η χρονική περίοδος εκγύμνασης σκύλων ρυθμίζεται ετησίως από την εποπτεύουσα Δασική Αρχή και περιλαμβάνεται στο δημοσιοποιούμενο πρόγραμμα της Ε.Κ.Π σύμφωνα με τα ακόλουθα.:
 
Η εκγύμναση θα διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι 31ης Μαρτίου (με δυνατότητα επεκτάσεως μέχρι 15 Απριλίου για ορεινές και ψυχρές περιοχές, καθώς σε αυτές η αναπαραγωγή ξεκινά αργότερα) και από 1ης Ιουλίου κάθε έτους, μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη της Κυνηγετικής περιόδου (ή από 15 Ιουλίου για τις ορεινές και ψυχρές περιοχές, καθώς σε αυτές η αναπαραγωγή τελειώνει αργότερα). Δεν θα πραγματοποιείται εκγύμναση κατά το τρίμηνο της μέγιστης αναπαραγωγικής δραστηριότητας. Η εκγύμναση εφόσον προβλέπεται στο πρόγραμμα της Ε.Κ.Π, μπορεί να επιτρέπεται και κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, εφόσον διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τις ασκούμενες δραστηριότητες και υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμοι χώροι μέσα στην Ε.Κ.Π
 
Α.6. Οι ιδιοκτήτες σκύλων ή οι κυναγωγοί εισέρχονται χωρίς όπλο στην Ε.Κ.Π.. Στα τμήματα εκγύμνασης για ορνιθόμορφα, μπεκάτσα, λαγό και αγριόχοιρο ή άλλα οπληφόρα θηλαστικά η ομάδα των κυναγωγών δύναται να αποτελείται μέχρι τρία (3) άτομα τα οποία οδηγούν μέχρι δύο (2) σκυλιά έκαστος.
 
A.7. Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκυλιών που εισέρχονται στους χώρους εκγύμνασης των Ε.Κ.Π. πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του σκύλου, ο σκύλος να έχει σημανθεί ηλεκτρονικά και να έχει καταγραφεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και νά διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώσεων τους, όπως προβλέπεται στο ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
 
Α.8. Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκγύμνασης στην Ε.Κ.Π. απαιτείται:
 
α. Να εκδώσει ειδική άδεια εκγύμνασης, το τίμημα της οποίας καθορίζεται στο ύψος της τιμής της ειδικής άδειας θήρας, για την κάθε κατηγορία κυνηγών ή κυναγωγών, όπως προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας της ΕΚΠ. Κάθε ημέρα εκγύμνασης έκαστος κυναγωγός μπορεί να εκγυμνάζει, κατά μέγιστο, τον αριθμό κυνηγετικών σκύλων που καθορίζεται στην παρ. Α.6 της παρούσας Απόφασης, χωρίς επιπλέον αντίτιμο για τον κάθε σκύλο.
 
β. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς ή κυναγωγούς.
 
Α.9. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (φασιανό, πέρδικες, ορτύκι) και εφόσον διαθέτουν τέτοια είδη οι Ε.Κ.Π., θα καταβάλουν γι’ αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το ετήσιο πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π.
 
Α.10. Στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας κάθε Ε.Κ.Π. επί πλέον καθορίζονται:
 
α. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών ή κυναγωγών για κάθε χώρο (τμήμα) εκγύμνασης των κατηγοριών της παρ. Α.3 της παρούσας.
 
β. Οι ημέρες της εβδομάδας και οι ώρες που θα επιτρέπεται η εκγύμναση.
 
γ. Η διαδικασία έκδοσης της ειδικής άδειας εκγύμνασης και η διαδικασία πληρωμής του τιμήματος.
 
δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας ανάλογα και με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε Ε.Κ.Π.
 
Α.11. Το τελευταίο τρίμηνο εκάστου έτους θα αποστέλλονται στην Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δ.Π του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα απολογιστικά στοιχεία αυτής της δραστηριότητας.
 
Β. Επιτρέπουμε την εκγύμναση σκύλων σε περιορισμένους χώρους στις Ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ι. Ε.Κ.Π.) με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
 
Β.1. Εντός των Ι.Ε.Κ.Π. καθορίζονται ένας ή περισσότεροι χώροι εκγύμνασης εφόσον το επιτρέπουν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτές (μέγεθος της έκτασης κ.λπ.) με τους όρους του δευτέρου εδαφίου της παρ. Α.2.
 
Β.2. Οι κατηγορίες των χώρων εκγύμνασης στις Ι.Ε.Κ.Π. είναι αυτές της παρ. Α.3. της παρούσας απόφασης, εφόσον στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας προβλέπεται και κυνήγι θηλαστικών και το μέγεθος της έκτασης των Ι.Ε.Κ.Π. το επιτρέπει.
 
Β.3. Για τις Ι.Ε.Κ.Π. ισχύουν οι παρ. Α.5, Α.6, Α.7 και Α.8, Α.9 και Α.10 της παρούσας απόφασης.
 
Γ. Επιτρέπουμε την διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, εντός των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών (Ε.Κ.Π.) με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, ώστε να μην επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγίου σ’ αυτές.
 
Γ.1. Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών μπορούν να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία δικαστικά και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε).Η υλοποίηση των αγώνων γίνεται κατά τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς που υποχρεωτικά ακολουθεί ο Κ.Ο.Ε
 
Γ.2. Στις κρατικές Ε.Κ.Π. της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Όσσας, Κόζιακα, Σερρών και Παρνασσίδος) διεξάγονται Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών σε χώρους που καθορίζονται ως χώροι (περιοχές) εκγύμνασης σύμφωνα με την Α.3. της παρούσας απόφασης ή σε άλλους χώρους που καθορίζονται από την τοπική δασική αρχή εντός της Ε.Κ.Π. με το ετήσιο πρόγραμμα θήρας.
 
Γ.3. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών διεξάγονται κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγίου σε αυτήν καθώς και κατά το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η εκγύμναση σκύλων.
 
Γ.4. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται για:
 
α) Ορνιθόμορφα Θηράματα (φασιανό, πέρδικες, ορτύκι)
 
β) μπεκάτσα
 
Ειδικότερα για την Ορεινή πέρδικα, για λόγους προστασίας της και μόνο, εφόσον το επιτρέπουν οι πληθυσμοί της, οι Α.Κ.Ι. θα διεξάγονται μετά από ειδική έγκριση της οικείας Δασικής Αρχής προκειμένου οι καταγραφές να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της δυναμικής των πληθυσμών του είδους.
 
Προκειμένου για Α.Κ.Ι ιχνηλατών για α) λαγός και β) αγριόχοιρος ή άλλα οπληφόρα θηλαστικά.
 
Γ.5. Επιτρέπεται η απελευθέρωση εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων στους καθορισμένους χώρους από το ετήσιο πρόγραμμα θήρας των Ε.Κ.Π..
 
Γ.6. Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται από την Ε.Κ.Π. εφόσον έχει τη δυνατότητα με τίμημα ίδιο με αυτό που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας ή τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων.
 
Γ.7. Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους όρους της παρ. Α.7. της παρούσας απόφασης.
 
Γ.8. Τα αιτήματα των Κυνοφιλικών οργανώσεων θα υποβάλλονται εγγράφως στην οικεία δασική αρχή υπό την εποπτεία της οποίας λειτουργεί η Ε.Κ.Π, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και η εποπτεύουσα την ΕΚΠ δασική αρχή  θα πρέπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο αίτημα, εντός 10 ημερών.
 
Γ.9. Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά καθώς και τα εντεταλμένα όργανα της Ε.Κ.Π. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλι αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών. Οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες από τους δασικούς δρόμους ή από προκαθορισμένες θέσεις θέας χωρίς την καταβολή τιμήματος.
 
Γ. 10. Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν και μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου χωρίς την καταβολή τιμήματος.
 
Γ. 11. Το τίμημα για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς ορίζεται σε 10 ευρώ και για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί σε 5 ευρώ.
 
Γ. 12. Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών πραγματοποιείται παρουσία οργάνων της Ε.Κ.Π. που εποπτεύουν
την όλη διαδικασία.
 
Γ. 13. Στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας κάθε ΕΚΠ καθορίζονται:
 
α. Για ποια είδη από τα αναφερόμενα στην παρ. Γ.4. της παρούσας απόφασης υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε Ε.Κ.Π.
 
β. Οι χώροι διεξαγωγής των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών σύμφωνα με την παρ. Γ.2. της παρούσας απόφασης.
 
γ. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών.
 
δ. Η διαδικασία πληρωμής των τιμημάτων που καθορίζονται με τις παρ. Γ.6. και Γ.11. της παρούσας απόφασης
 
ε. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας.
 
Γ. 14. Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.
 
Γ. 15. Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση την υποστήριξη και την διεξαγωγή των αγώνων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.
 
Γ. 16. Κατά τον μήνα Σεπτέμβρη κάθε έτους οι Υπηρεσίες που εποπτεύουν τις ΕΚΠ αποστέλλουν στην Δ/νση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ τα απολογιστικά στοιχεία αυτής της δραστηριότητας του προηγούμενου κυνηγετικού έτους.
 
Δ. Επιτρέπουμε την διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών εντός των Ιδιωτικών Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών (Ι.Ε.Κ.Π.) με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
 
Δ.1. Για τις Ι.Ε.Κ.Π. έχουν ισχύ οι παρ. Γ.1., Γ.3., Γ.4., Γ.5., Γ.6.,Γ.7., Γ.9., Γ.10., Γ.11., και Γ.15.
 
Δ.2. Στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας κάθε Ι. Ε.Κ.Π. καθορίζονται:
 
Ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων, οι διαδικασίες υποβολής των αιτημάτων, το είδος των πτερωτών θηραμάτων για τα οποία διεξάγονται αγώνες,οι διαδικασίες έκδοσης της άδειας διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις Ι.Ε.Κ.Π., οι διαδικασίες πληρωμής των τιμημάτων των παρ. Γ.6 και Γ. 11 της παρούσας με θεωρημένες αποδείξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας.
 
Δ.3. Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι σκύλων δεικτών και ιχνηλατών στις Ι. Ε.Κ.Π. πραγματοποιούνται παρουσία δασικού υπαλλήλου στην περιοχή ευθύνης, του οποίου ανήκει η Ι. Ε.Κ.Π. που θα εποπτεύει την όλη διαδικασία ή ιδιωτικού φύλακα θήρας της οικείας κυνηγετικής οργάνωσης,
 
Ε.. Οι κυνοφιλικοί όμιλοι που διοργανώνουν για πρώτη φορά Α.Κ.Ι θα πρέπει να συνυποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εγκεκριμένου από το δικαστήριο καταστατικού τους και βεβαίωση από τον Κ.Ο.Ε ότι τελούν υπό την αιγίδα του.
 
ΣΤ. Η διοργανώτρια αρχή των Α.Κ.Ι διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρε- ώσεων του κατόχου ή ιδιοκτήτη του σκύλου (βιβλιάρια, εμβολιασμοί, σήμανση, ιατρική φροντίδα κλπ) όπως κατά περίπτωση καθορίζονται στο ν.4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Ζ. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων από το διοργανωτή των αγώνων, δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του εν λόγω διοργανωτή για τα επόμενα δύο (2) έτη
 
Η. Στις Ε.Κ.Π και Ι.Ε.Κ.Π οι υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων είναι αρμόδιοι για τη βεβαίωση των παραβάσεων του ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ενέργειας και Τροφίμων
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα