Αρχική ΚυνηγιΟργανώσεις Χρήση ειδικών παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων στην Δυτική Αττική

Χρήση ειδικών παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων στην Δυτική Αττική

από iHunt Team

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, κ. Αραβώση, εγκρίνεται η χρήση από το Δασαρχείο Αιγάλεω ειδικών παγίδων  για τη σύλληψη και απομάκρυνση αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών από την περιοχή αρμοδιότητας του, συμπεριλαμβανομένων και των κατοικημένων περιοχών των Δήμων της Δυτικής Αττικής, των χώρων πρασίνου, αλσών και πάρκων, καθώς και των παρυφών του οδικού δικτύου.

SVESTONOF

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

Α. Τη χρήση από το Δασαρχείο Αιγάλεω ειδικών παγίδων (κλωβών) για τη σύλληψη και απομάκρυνση αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών από την περιοχή αρμοδιότητας του, συμπεριλαμβανομένων και των κατοικημένων περιοχών των Δήμων της Δυτικής Αττικής, των χώρων πρασίνου, αλσών και πάρκων, καθώς και των παρυφών του οδικού δικτύου.

Β. Σκοπός : Ο σκοπός της χρήσης των ειδικών παγίδων (κλωβών) είναι η περισυλλογή των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών που έχουν παρεισφρήσει και κινούνται μέσα σε χώρους πράσινου, άλση και πάρκα και ανοιχτά οικόπεδα μέσα στις πόλεις και η μείωση των αλληλεπιδράσεων τους με τις ασκούμενες ανθρώπινες δραστηριότητες στις περιοχές αυτές. Μετά την παγίδευση θα ακολουθήσει η ασφαλής απελευθέρωση τους σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές ομόρων Δασαρχείων, που αποτελούν φυσικούς βιοτόπους του είδους (Sus scrofa). Η χρήση των ειδικών παγίδων από το Δασαρχείο Αιγάλεω αποτελεί διαχειριστικό μέτρο που θα συμβάλλει και στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων στις περιοχές που παρατηρούνται συχνές εμφανίσεις αγριόχοιρων ή διελεύσεις από το οδικό δίκτυο.

Γ. Το είδος τα οποία θα αποτελέσει αντικείμενο της άδειας χρήσης των ειδικών παγίδων σύλληψης είναι ο Αγριόχοιρος (Sus scrofa) και τα υβρίδια αυτού. Λοιπά είδη της άγριας πανίδας που τυχόν εγκλωβίζονται στις παγίδες θα απελευθερώνονται επιτόπου.

Δ. Μεθοδολογία παγίδευσης : Στα πλαίσια της χορηγούμενης άδειας θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί σιδερένιοι κλωβοί στους οποίους με τροφική έλξη, θα εγκλωβίζονται αυτόματα με την είσοδο τους οι αγριόχοιροι ή τα υβρίδια αυτών. Τα άτομα που εγκλωβίζονται θα απελευθερώνονται στη συνέχεια με μέριμνα του Δασαρχείου Αιγάλεω και των συνεργαζόμενων, για τις ανάγκες της παρούσας φορέων, σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές ομόρων Δασαρχείων που αποτελούν φυσικούς βιοτόπους των αγριόχοιρων.

Ε. Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης :

α. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού το Δασαρχείο Αιγάλεω σε συνεργασία με τα άλλα Δασαρχεία της Αττικής 3 και τη Δ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, θα μεριμνήσει για να του διατεθούν τυχόν κατασχεμένες παγίδες για να αξιοποιηθούν ή θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατασκευή ή προμήθειά τους.

β. Το Δασαρχείο Αιγάλεω θα συνεργαστεί με τους οικείους Ο.Τ.Α και την Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού (χρονοδιαγράμματα, περιοχές τοποθέτησης και εποπτεία των παγίδων) και η απαιτούμενη υποστήριξη του με μέσα και προσωπικό των Ο.Τ.Α ή των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ κυνηγετικών Οργανώσεων.

γ. Οι εργασίες παγίδευσης και απελευθέρωσής των αγριόχοιρων θα γίνουν από προσωπικό του Δασαρχείου Αιγάλεω, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων ή εθελοντές κυνηγούς που είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Οργανώσεων, καθώς και προσωπικό των οικείων Ο.Τ.Α που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό μετά από σχετική συνεννόηση με το Δασαρχείο Αιγάλεω. Εφόσον απαιτηθεί αναισθητοποίηση του ζώου για τη μεταφορά του, αυτή θα πραγματοποιείται παρουσία κτηνιάτρου της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) ή ιδιώτη κτηνιάτρου.

ΣΤ. Συνοδευτικά μέτρα :

α. Το Δασαρχείο Αιγάλεω θα ενημερώσει τους τοπικούς Ο.Τ.Α για την ανάγκη λήψης συνοδευτικών μέτρων στην περιοχή εφαρμογής του σχεδιασμού, όπως είναι η μείωση της τροφικής έλξης των αγριόχοιρων στην ευρύτερη περιοχή, με την τακτική περισυλλογή των απορριμμάτων και η χρήση κάδων ασφαλείας.

β. Το Δασαρχείο Αιγάλεω θα επανεξετάσει τις τοπικές απαγορεύσεις θήρας στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

γ. Το Δασαρχείο Αιγάλεω θα εκδώσει δασικές απαγορευτικές διατάξεις (Δ.Α.Δ) για την απαγόρευση χορήγησης τροφής στα είδη της άγριας πανίδας. δ. Το προσωπικό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων θα περιοριστεί στις πλέον απαραίτητες ενέργειες κατά τη χρήση των παγίδων, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στα ενδημικά είδη ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση τις υποδείξεις των αρμόδιων δασικών υπαλλήλων.

Ζ. Τηρούμενη διαδικασία : Το Δασαρχείο Αιγάλεω σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των τοπικών Ο.Τ.Α, την Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία και τους Κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής, θα καθορίσει τον απαιτούμενο αριθμό παγίδων σύλληψης (κλωβών), τον τρόπο προμήθειας ή κατασκευής τους, το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του σχεδιασμού, τις περιοχές τοποθέτησης τους, τη διαδικασία άμεσης εποπτείας για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και το απαραίτητο προσωπικό και μέσα μεταφοράς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απελευθέρωσης των αγριόχοιρων στο φυσικό τους περιβάλλον. Το Δασαρχείο Αιγάλεω θα ενημερώνει την υπηρεσία μας κάθε έξι (6) μήνες για την αποτελεσματικότητα του μέτρου και ιδίως για τον αριθμό των αγριόχοιρων που συλλέγονται και την περιοχή απελευθέρωσης τους.

Η. Διάρκεια ισχύος : Η παρούσα άδεια χρήσης των ειδικών παγίδων (κλωβών) ισχύει μέχρι 31-12-2023 και είναι ανεξάρτητη από άδειες, πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες καθ’ ύλη αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες και τυχόν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις θέσουν αυτές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Για την υλοποίηση της παρούσας έγκρισης θα λαμβάνονται υπόψη και θα τηρούνται από τους συμμετέχοντες τα κατά περίπτωση ισχύοντα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας», καθώς και τυχόν επιπρόσθετα, ειδικότερα περιοριστικά μέτρα προστασίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής.


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα