Ανάκληση απόφασης καταλογισμού δαπανών στο ΔΣ της Γ'ΚΟΠ

Με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ανακαλείται προηγούμενη απόφαση με τη οποία γινόταν καταλογισμός δαπανών στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΚΟΠ του 2017. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση :

"Ανακαλούμε την υπ. αριθμ. 198713/17-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ6Γ4ΟΡ1Φ-ΟΧΦ) απόφασή μας με θέμα Καταλογισμός δαπανών στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου (Γ΄ Κ.Ο.Π.) θητείας οικονομικού έτους 2017".
 
Ο Διευθυντής
Νικόλαος Μπακουλόπουλος Δασολόγος με Α΄ βαθμό"
 
 
About the Author
Εικόνα admin

admin