Απαγόρευση της κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση της Νήσου Λέσβου.

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας) εκδόθηκε και φέτος η Απαγόρευση της κυκλοφορίας στα περιαστικά δάση , δάση και ευπαθείς περιοχές της Νήσου Λέσβου.
 
Με το έγγραφο 37593/186/27-06-2018 απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχηµάτων και η παραµονή των εκδροµέων σε όλα τα περιαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της Νήσου Λέσβου από 27η Ιουνίου µέχρι 20 Σεπτεµβρίου 2018. Οι παραβάτες του µέτρου αυτού θα διώκονται σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Εξαιρούνται κατόπιν αδείας, που θα εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης της απαγόρευσης αυτής οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, οι διαµένοντες στις περιοχές αυτές και το προσωπικό εργοταξίων εργοληπτικών εταιρειών που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρµοδίων Υπηρεσιών. Την εφαρµογή της παραπάνω απόφασης θα παρακολουθούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι ∆ασικές Υπηρεσίες, οι Αστυνοµικές Υπηρεσίες, ο Στρατός, οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων και γενικά όλοι οι Φορείς που συµµετέχουν σε εντεταλµένη υπηρεσία για την πρόληψη των δασοπυρκαγιών. Ο ∆ήµος Λέσβου να ανακοινώσει το περιεχόµενο της απόφασης στις ∆ηµοτικές Ενότητες και ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα αρµοδιότητάς του.
 
Κατ’ εξαίρεση, λόγω της έναρξης της Κυνηγητικής περιόδου 20 Αυγούστου, στις δασικές περιοχές που συµπίπτει να είναι εντός των ζωνών διάβασης, επιτρέπεται η είσοδος µόνο στους κυνηγούς που διαθέτουν ανανεωµένη άδεια θήρας για την περίοδο 2018-19. Επισηµαίνουµε την επισταµένη φύλαξη του ∆άσους από την πλευρά των κυνηγών και τη συνεργασία τους µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες κυρίως µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 

 

About the Author
Εικόνα admin

admin