Οι αρμοδιότητες του κ. Φάμελλου στο υπουργείο Περιβάλλοντος

Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφήΑποστολή με emailΑποστολή με email

Τέλος στη φημολογία που έκανε λόγο για μεταφορά των αρμοδιοτήτων των δασών και κατά συνέπεια της θήρας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον κ. Τσιρώνη. Όσο και αν το επιθυμούσαν κάποιοι "κυνηγετικοί" κανίβαλλοι το κυνήγι θα είναι από σήμερα στις αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλου. 

Το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε εχθές και έχει τη υπογραφή του πρωθυπουργού αναφέρει :

"Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ- γειας Σωκράτη Φάμελλο ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. α) της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, με το σύνολο των τμημάτων και υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, από κοινού με τον υπουργό,

β) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των τμημάτων και υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή,

γ) της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιών,

δ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το σύνολο των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή και

ε) του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, από κοινού με τον υπουργό,

στ) της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών, της Γενι- κής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, με το σύνολο των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, από κοινού με τον υπουργό, και

ζ) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας - Τομέας Περιβάλλοντος, από κοινού με τον Υπουργό.

2. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φορέων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ),

β) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, γ) Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης,

δ) Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής, από κοινού με τον Υπουργό,

ε) Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Πε- ριβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», από κοινού με τον υπουργό, και

στ) Πράσινο Ταμείο, από κοινού με τον υπουργό.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η νομοθετική πρωτοβουλία για θέματα περιβάλλοντος, η οποία ασκείται από κοινού με τον υπουργό, γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς,

στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από κοινού με τον υπουργό, και

ζ) η υποβολή ερωτημάτων προς το νομικό συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον υπουργό:

α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του υπουργικού συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

β) η εκπροσώπηση του υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

γ) κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιό- τητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη της παραγράφου

στ) του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο- σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ


About the Author
Εικόνα admin

admin

Facebook Comments Box