Αρχική iHunt.gr ΦΕΚ : Τροποποίηση και καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του

ΦΕΚ : Τροποποίηση και καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του

από iHunt Team
Τροποποίηση και καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς

Print Friendly, PDF & Email
demobanner

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης κοινή υπουργική απόφαση με την οποία γίνονται τροποποιήσεις στους όρους λειτουργίας Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Το σίγουρο είναι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες υπουργικές αποφάσεις μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο νόμος.

SVESTONOF

Πιο αναλυτικά αναφέρει η απόφαση :

“Άρθρο 1
Διαδικασία καταχώρισης στο ΕΜΖΣ ενός ζώου συντροφιάς – Τροποποίηση του άρθρου 3
της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί καταχώρισης στο ΕΜΖΣ ενός ζώου” “συντροφιάς, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στον τίτλο του άρθρου και στην παρ. 1 αυτού εξει- δικεύεται η αναφορά στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, β) στην περ. ιε) της παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο για την αποσαφήνιση της διαδικασίας καταχώρισης σε περίπτωση αλλαγής ιδιο- κτήτη, γ) στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παρ. 9 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Διαδικασία καταχώρισης στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς ενός ζώου συντροφιάς
1. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει στο Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς για κάθε δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (γάτα ή σκύλο):
α) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.
β) Τον αριθμό διαβατηρίου, εφόσον έχει εκδοθεί.
γ) Το είδος (γάτα ή σκύλος), το φύλο, το χρώμα και τη φυλή, εφόσον αυτή δύναται με ακρίβεια να προσ- διοριστεί.
δ) Την ημερομηνία γέννησης, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.
ε) Την ημερομηνία στείρωσης ή αποστολής γενε- τικού υλικού στο εργαστήριου του άρθρου 13 του ν. 4830/2021, καθώς και τον μοναδικό κωδικό του δείγ- ματος.
στ) Τις ημερομηνίες εμβολιασμού και τα είδη εμβολίων που έχουν γίνει στο ζώο.
ζ) Τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει.
η) Τα αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών εξετάσεων. θ) Την ημερομηνία και το αποτέλεσμα τυχόν θετικού δείγματος για τη λεϊσμανίαση, τον τίτλο των αντισωμά- των, καθώς και κάθε άλλο νόσημα υποχρεωτικής δήλω-
σης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44).
ι) Προαιρετικά τη φωτογραφία του ζώου. ια) Το όνομα του ζώου.
ιβ) Την ημερομηνία και την αιτία θανάτου, εφόσον είναι γνωστή.
ιγ) Εάν το ζώο συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύλος εργασίας ή ζώο θεραπείας.
ιδ) Τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για το ίδιο το ζώο ή τους απο- γόνους του.
ιε) Τον τρόπο και την ημερομηνία απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου. Ως τρόπος απόκτησης θεωρείται και η αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συ- ντροφιάς καθώς και η εύρεση αδέσποτου (σημασμένου ή μη) ημίαιμου ζώου συντροφιάς. Για την αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου είναι απαραίτητη:

α) η αυτοπρόσωπη παρουσία του νέου ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του ή πληρεξουσίου του, του οποίου η πλη- ρεξουσιότητα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία και

β) είτε η αυτοπρόσωπη παρουσία και
του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του ή πληρεξουσίου του, του οποίου η πληρεξουσιότη- τα αποδεικνύεται από έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, είτε η προσκόμιση δήλωσης μεταβίβασης με τα στοιχεία του, η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020, και συγκε- κριμένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία και γίνεται υποχρε- ωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
ιστ) Την απώλεια ή την εύρεση ζώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και
ιζ) αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον τον αριθ- μό έγκρισης του εκτροφέα, αν πρόκειται για επαγγελ- ματία ή την άδεια για αναπαραγωγή της παρ. 3 του άρ- θρου 8 του ν. 4830/2021, αν πρόκειται για ερασιτέχνη, την καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, την καταγραφή κάθε απογόνου και του αριθμού σήμανσης αυτού, καθώς και την ένδειξη «αναπαραγωγικό ζώο».

2. Σε περίπτωση υιοθεσίας ζώου στο εξωτερικό, ο υπεύθυνος της παρ. 4 του άρθρου 8 της παρούσας με- ριμνά για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ με την ένδειξη ότι υιοθετήθηκε, την ημερομηνία υιοθεσίας και τη χώρα προορισμού.

3. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει, για κάθε αδέσποτο ζώο, όσα από τα στοιχεία της παρ. 1 του παρό- ντος άρθρου είναι διαθέσιμα, με την ένδειξη «αδέσποτο» και τα στοιχεία του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης, καθώς και τα στοιχεία του καταφυγίου στο οποίο θα φιλοξενηθεί, ή του ιδιώτη που διαθέτει καταφύγιο, στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται, σύμ- φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021.

4. Ο πιστοποιημένος κτηνίατρος καταχωρίζει επίσης για κάθε πρόσωπο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας τα παρακάτω στοιχεία:
α) Όνομα, β) Επώνυμο,
γ) Πατρώνυμο,
δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
ε) Αριθμό και είδος Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, στ) Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και η) Διεύθυνση και δήμο διαμονής.

Τα υπό α) έως ε) στοιχεία αντλούνται από το Φορο- λογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και τα υπό στ) έως η) στοιχεία δύναται να αντληθούν από το Εθνι- κό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, έχει προ- ηγηθεί σχετική καταχώριση.

Για την άντληση των ως άνω στοιχείων το ΕΜΖΣ διαλειτουργεί με τα ανωτέρω Μητρώα μέσω του Κέ- ντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Ειδικά στην περίπτωση που ορίζεται νομικό πρόσωπο ως ιδιοκτήτης και στην περίπτωση που αδέσποτο ση-” “μαίνεται με τα στοιχεία νομικού προσώπου, αντλούνται αυτόματα με χρήση του ΑΦΜ του νομικού προσώπου από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. τα ακόλουθα στοιχεία του νομικού προσώπου:
α) Πλήρης Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος, β) Νομική Μορφή,
γ) Δραστηριότητα,
δ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και
ε) Διεύθυνση και δήμος έδρας επιχείρησης ή σχετι- κού υποκαταστήματος. Επιπρόσθετα, καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία για το νομικό πρόσωπο:
στ) Τηλέφωνο επικοινωνίας και
ζ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

5. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 με χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού προσώπου δηλώνεται είτε το φυσικό πρόσωπο που εί- ναι υπεύθυνο για την ευζωία του ζώου με ηλεκτρονική υποβολή της οικείας απόφασης του αρμοδίως αποφα- σίζοντος οργάνου είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος με ηλε- κτρονική υποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση αποδεικτικών εγγράφων νόμιμης εκπροσώπησης.

6. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο καταχωρίζεται με τα στοιχεία φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης, προσκομίζεται στον κτηνίατρο απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία εξου- σιοδοτείται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να κατα- χωρίζει αδέσποτα ζώα στο όνομα του σωματείου ή της οργάνωσης. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο φιλοξενεί- ται προσωρινά από ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021, προσκο- μίζεται στον κτηνίατρο η σχετική σύμβαση αναδοχής.

7. Κατά την καταχώριση πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται:
α) στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021, με επί- δειξη στον πιστοποιημένο κτηνίατρο από το πρόσωπο που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου,
β) στην περ. ζ’της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021 με αναζήτηση στο ΕΜΖΣ του ιστορικού του προσώπου που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης,
γ) στο άρθρο 36 του ν. 4830/2021 μέσω διαλειτουρ- γικότητας με το Μητρώο Παραβατών που διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρ- θρο 84 του ν. 4727/2020. Ο έλεγχος αφορά στο πρόσωπο που θα καταχωρισθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος.

8. Καταχώριση, επικαιροποίηση και εν γένει μεταβο- λή των στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων που αφορούν στην αλλαγή ιδιοκτησίας ήδη εγγεγραμμένου ζώου μπορούν να καταχωρίζονται και από τους αρμό- διους υπαλλήλους του οικείου δήμου. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δύνανται να αντληθούν από τα διαθέσιμα Μη- τρώα των φορέων του δημόσιου τομέα. Στη περίπτωση φυσικού προσώπου τα σχετικά στοιχεία των περ. στ), η) και ζ) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου δύναται να καταχωρισθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του οικείου δήμου στο ΕΜΖΣ εφόσον δεν έχει προηγηθεί
σχετική καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Στην περίπτωση που ορίζε- ται νομικό πρόσωπο ως ιδιοκτήτης καταχωρίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία των περ. στ) και ζ) της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

9. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο της παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021 εξάγεται και εκτυπώνεται από το Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς του παρόντος άρθρου.».” “έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τα υπό α) και β) στοιχεία αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.».
«5. Κάθε σωματείο ή οργάνωση για να ολοκληρωθεί η αίτηση ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/
oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στο φιλοζωικό σωματείο ή τη φιλοζωική οργάνωση.».

“Άρθρο 3
Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 7 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 7 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί Υπομητρώου Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στις παρ. 2 και 3 προστίθεται ρητά η δυνατότητα εγγρα- φής ενώσεων προσώπων, β) στην περ. ια) της παρ. 3 διευ- κρινίζεται ότι η υποβολή της άδειας/βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας καθίσταται υποχρεωτική από 01.06.2024, γ) στην παρ. 7: γα) η φράση «πολιτική ασφαλείας» αντι- καθίσταται από τη φράση «πολιτική προστασίας προ- σωπικών δεδομένων», γβ) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/ oroi_xrisis» αντικαθίσταται από τον σύνδεσμο «pet.gov. gr/oroi_xrisis_politiki_ppd», γγ) ο σύνδεσμος «pet.gov. gr/politiki_asfaleias» διαγράφεται και οι παρ. 2, 3 και 7 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Η αίτηση εγγραφής στο Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς υποβάλλεται από τον αρμόδιο υπάλ- ληλο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων ή το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί καταφύγιο, κατά περίπτωση, κατόπιν αυθεντι- κοποίησης με χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης ή των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού ή φυσικού προσώπου, αντίστοιχα.».
«3. Για το καταφύγιο υποβάλλεται κατά τη διαδικασία της αίτησης:
α) Το όνομα του καταφυγίου και τα στοιχεία του νομι- κού προσώπου ή της ένωσης προσώπων ή του ιδιώτη που διατηρεί το καταφύγιο, όπως εξειδικεύονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας,
β) Η ακριβής τοποθεσία του,
γ) Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του καταφυγίου, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
δ) Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου του καταφυγίου,
ε) Οι ώρες επίσκεψης για το κοινό όπως ορίζονται στη περ. β της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4830/2021,
στ) Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός σκύλων, γα- τών και λοιπών ζώων όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4830/2021,
ζ) Η ιστοσελίδα του καταφυγίου και τυχόν σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει,
η) Τυχόν φωτο ραφίες του καταφυγίου εφόσον το
επιθυμεί ο αιτών,”

“θ) Τα ονοματεπώνυμα των συμβεβλημένων κτηνιά- τρων, οι ΑΦΜ αυτών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
ι) H αρμόδια κτηνιατρική διεύθυνση της οικείας πε- ριφερειακής ενότητας η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση και
ια) Η άδεια/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, σύμφω- να με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 13 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021, η οποία καθίσταται υποχρεωτική από 01/06/2024.».
«7. Κάθε ένας από τους αιτούντες της παρ. 1, για να ολοκληρωθεί η αίτησή του, ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στο καταφύγιο.».

Άρθρο 4
Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 8 της υπό στοχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στην παρ. 10 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί Πα- νελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η φράση «πολιτική ασφαλείας» αντικαθίσταται από τη φράση «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων», β) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/oroi_xrisis» αντικαθίσταται από τον σύνδεσμο «pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd», γ) ο σύνδεσμος «pet.gov. gr/politiki_asfaleias» διαγράφεται και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Για την ολοκλήρωση της κάθε ανάρτησης, το πρόσωπο που τη συμπληρώνει ενημερώνεται για τους όρους χρήσης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/ oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναί- νεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στην ανάρτηση.».

Άρθρο 5
Εγγραφή επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων –

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 9
της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης
Στην παρ. 5 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουρ- γών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί εγγραφής επι- χειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς στο Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων, επέρχονται οι ακόλου- θες τροποποιήσεις: α) η φράση «πολιτική ασφαλείας» αντικαθίσταται από τη φράση «πολιτική προστασίας” “προσωπικών δεδομένων», β) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/ oroi_xrisis» αντικαθίσταται από τον σύνδεσμο «pet.gov. gr/oroi_xrisis_politiki_ppd», γ) ο σύνδεσμος «pet.gov. gr/politiki_asfaleias» διαγράφεται και η παρ. 5 διαμορ- φώνεται ως εξής:
«5. Κάθε επιχείρηση της παρ. 1, για να ολοκληρωθεί η αίτησή της, ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελί- δα (pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στην επιχείρηση.».

Άρθρο 6
Εγγραφή Ερασιτεχνών Εκτροφέων στο Υπομητρώο Επαγγελματιών καιΕρασιτεχνών Εκτροφέων – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στην παρ. 6 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί Εγγραφής Ερασιτεχνών Εκτροφέων στο Υπομητρώο Επαγγελματι- ών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων, επέρχονται οι ακόλου- θες τροποποιήσεις: α) η φράση «πολιτική ασφαλείας» αντικαθίσταται από τη φράση «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων», β) ο σύνδεσμος «pet.gov.gr/ oroi_xrisis» αντικαθίσταται από τον σύνδεσμο «pet.gov. gr/oroi_xrisis_politiki_ppd», γ) ο σύνδεσμος «pet.gov. gr/politiki_asfaleias» διαγράφεται και η παρ. 6 διαμορ- φώνεται ως εξής:
«6. Κάθε ένας από τους αιτούντες της παρ. 1 για να ολοκληρωθεί η αίτησή του ενημερώνεται για τους όρους χρήσης του ΕΜΖΣ και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (pet.gov.gr/oroi_xrisis_politiki_ppd), καθώς και τη δήλωση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας και δημοσιοποίησης των δεδομένων που αφορούν στον ερασιτέχνη εκτροφέα.».

Άρθρο 7
Εγγραφή νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων στο ΕΜΖΣ – Τροποποίηση
του άρθρου 16 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ 2022/17.01.2022 (Β’ 203) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, περί εγγραφής νομικών προσώπων στο ΕΜΖΣ, προστίθεται η δυνατότητα εγγραφής ενώσεων προσώπων και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 16
Εγγραφή νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων στο ΕΜΖΣ
1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις όπου το νομικό πρόσωπο υποχρεούται,” “κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώσει την εκπρο- σώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργά- σιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως, ενδεικτικά, καταστατικό του νομικού προσώπου, απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., ή άλλα νομιμοποιητικά έγ- γραφα ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των με- ταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτά προκύ- πτουν από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλονται τα κατά περί- πτωση αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και με- ταβολών (όπως, ενδεικτικά, καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με τη νομική μορφή του νομικού προσώπου ή της ένω- σης προσώπων), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

2. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα αντίστοιχα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοσή τους, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώ- που, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, τις μεταβολές και την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου. Τα αλλοδαπά έγγραφα υποβάλ- λονται νομίμως επικυρωμένα και με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

3. Ειδικά για την περίπτωση των επιχειρήσεων εκτρο- φής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021, όπου υπεύθυνος για την ευζωία του ζώου ορίζεται φυ- σικό πρόσωπο, διάφορο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση του αρμοδίως απο- φασίζοντος οργάνου περί ορισμού του.

4. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων στο ΕΜΖΣ για την εγγραφή του στο οικείο ανά περίπτωση Υπομητρώο (Φιλοζωικών Σω- ματείων και Οργανώσεων, Επαγγελματιών και Ερασιτε- χνών Εκτροφέων) και συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής. Μετά την εγγραφή στο Υπομητρώο το νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων είναι δυνατόν να εγγράφει ζώα συ- ντροφιάς στο όνομά του, με τη διαδικασία του άρθρου 3.

5. Τα δικαιολογητικά των παρ. 1, 2 και 3 γίνονται απο- δεκτά και ως απλά ψηφιοποιημένα έγγραφα (π.χ. αρχεία PDF) χωρίς εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκε- κριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.».” “Άρθρο 8
Όπου στις διατάξεις της υπό στοιχεία 1609 ΕΞ2022/ 17.01.2022 (Β’ 203) κοινής υπουργικής απόφασης, μετά και την τροποποίησή της με την παρούσα, αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δη- μόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), νοείται πλέον η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.).

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών             Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

 

 


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα