Αρχική iHunt.gr Οι φιλοθηραματικές δράσεις – Μέρος Α: προσαρμογή στο σήμερα

Οι φιλοθηραματικές δράσεις – Μέρος Α: προσαρμογή στο σήμερα

από iHunt Team

demobannerΑπό τις αρχές του περασμένου αιώνα, όταν ξεκίνησαν να οργανώνονται οι Έλληνες κυνηγοί, σύνθημα και όραμά τους ήταν η προστασία και αύξηση των θηραμάτων. Διαφορετικά δε θα έμπαιναν στη διαδικασία και τον κόπο. Κύριο μέλημα λοιπόν είναι η παραγωγή πρακτικού αποτελέσματος για τα θηράματα και κατ’ επέκταση για τον κυνηγό. Αυτό έχει αποτυπωθεί και στα καταστατικά των κυνηγετικών οργανώσεων.

Του Δρος Χρήστου Κ. ΣώκουΓια τους κυνηγετικούς συλλόγους το καταστατικό αναφέρει στους σκοπούς: «προστασίαν, διατήρησιν, άνάπτυξιν του θηραματικού πλούτου, λελογισμένην διαχείρισιν τούτου άφ’ ετέρου και προστασίαν του φυσικοϋ περιβάλλοντος». Για τις ομοσπονδίες αναφέρει: «Η ένωσις και ό συντονισμός τής δράσεως τών Κυνηγετικών Συλλόγων της Κυνηγετικής περιφερείας της προς βελτίωσιν των συνθηκών της θήρας και προαγωγήν της θηραματικής οικονομίας ταύτης». Για την ΚΣΕ: «1. Η άσκησις εποπτείας και ελέγχου επί των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, και των Κυνηγετικών Συλλόγων της χώρας, 2) ή διά παντός νομίμου μέσου προστασία του θηράματος, επί τω τέλει της αναπτύξεως και αξιοποιήσεως εν τη χώρα θηραματικού πλούτου αναλόγου προς τας εδαφικάς καί κλιματολογικάς συνθήκας τής χώρας, 3) η εποπτεία διά την άσκησιν τής θήρας υπό των μελών των Κ. Συλλόγων εις τα πλαίσια των κυνηγετικών εξελίξεων της χώρας, 4) ή συνεργασία μετά τών Κρατικών “Οργάνων διά τήν έναρμόνισιν τών φιλοθηραματκών επιδιώξεων».

Σήμερα οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετήσιων τακτικών εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετήσιων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών. Οι πρόσθετες εισφορές, κατόπιν αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, απορροφώνται αποκλειστικά σε φιλοθηραματικές δαπάνες.

Διευκρινίζεται ότι η κατανομή των ετήσιων τακτικών εσόδων των Κυνηγετικών Συλλόγων σε διοικητικές και φιλοθηραματικές δαπάνες (δεν αφορά τις πρόσθετες εισφορές), γίνεται αφότου αφαιρεθούν τα πάγια έξοδα από τα τακτικά έσοδα (ενοίκιο γραφείου, έξοδα ηλεκτρικού, σταθερού τηλεφώνου και νερού, μισθός γραμματέας).

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, με την κατακόρυφη μείωση των κυνηγών, αλλά και με την πρόσφατη ακρίβεια, το πώς αξιοποιούνται τα λιγότερα έσοδα και πώς διαχειρίζονται τα περισσότερα έξοδα χρήζει προσεκτικής εξέτασης και συνεχούς νοικοκυρέματος.

Διαφορετικά, ο μεγάλος χαμένος θα είναι ο σκοπός των οργανώσεων και τα θηράματά μας. Για παράδειγμα το ότι λειτουργούν ο ίδιος αριθμός κυνηγετικών συλλόγων σε σχέση με πριν από 15 έτη αναγκαίο είναι να εξεταστεί τεχνοοικονομικά και να αξιολογηθεί. Στην περίοδο των ισχνών αγελάδων γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη ώστε και το τελευταίο ευρώ των φιλοθηραματικών να διατηρηθεί και να επενδύεται εύστοχα.

Αναγκαίος ο σχεδιασμός και η συνεργασία

Η γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα που ήρθαν και θα μείνουν είναι σημαντική. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και θα αξιοποιεί την αποκτηθείσα εμπειρία με τη δημιουργία μόνιμων δομών και με την κατάλληλη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του σήμερα. Η συνεργασία των κυνηγετικών οργανώσεων με τις εποπτεύουσες δασικές υπηρεσίες πρέπει να γίνει περισσότερο ουσιαστική και όχι να περιορίζεται σε μια τυπική διαδικασία, όπως συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό σήμερα. Αποσπασματικές και βραχυχρόνιες δράσεις αποδεικνύονται συχνά στην πράξη αναποτελεσματικές και προκαλούν σπατάλη χρημάτων.

Αντίβαρο σε όλο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει η επιστήμη και η σύγχρονη θηραματοπονική γνώση. Η σύνταξη Θηραματοπονικών Εκθέσεων ή Σχεδίων (Θ.Ε.) σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε. – Νομών) βάση των οποίων θα αξιοποιούνται τα φιλοθηραματικά έσοδα, καθίσταται όλο και περισσότερο αναγκαία. Η Π.Ε. είναι η ελάχιστη χωρική μονάδα σε όλη την έκταση της οποίας μπορούν να κινηθούν και να επωφεληθούν ακόμα και οι κυνηγοί με τοπική άδεια θήρας. Άρα, διασυλλογικές δράσεις εντός της Π.Ε. ωφελούν, εν δυνάμει, όλους τους κυνηγούς της Π.Ε..

Στη Θ.Ε. προτείνεται ο πενταετής σχεδιασμός όπου θα αναφέρονται τα εκτιμώμενα φιλοθηραματικά έσοδα ανά σύλλογο αλλά και της ομοσπονδίας που πρόκειται να διατεθούν στη συγκεκριμένη Π.Ε., συνολικά σε επίπεδο πενταετίας. Θα περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση, θα εντοπίζονται οι διαχειριστικές ανάγκες, στόχοι και προτεραιότητες, όπως και το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος των δράσεων και ο καταμερισμός τους ανά κυνηγετικό σύλλογο. Επίσης θα προτείνονται συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, τόσο μεταξύ ομοσπονδίας και συλλόγου, όσο και μεταξύ συλλόγων. Επίσης θα γίνεται ετήσια παρακολούθηση της εφαρμογής τους, αξιολόγηση και οι αναγκαίες τροποποιήσεις σύμφωνα με την επιστήμη.

Οι Θ.Ε. προτείνεται να συντάσσονται με ευθύνη δασολόγων ή δασοπόνων συνεργατών των κυνηγετικών οργανώσεων ή μελετητών με μεταπτυχιακές σπουδές στη θηραματοπονία ή δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της θηραματοπονίας σε συνεργασία με τα διοικητικά συμβούλια των κυνηγετικών συλλόγων. Παράλληλα, κατατίθενται οι προτάσεις των υπευθύνων θήρας των δασαρχείων, και τελικά η Θ.Ε. αποτελεί μια πυξίδα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και δράσεων προς όφελος του θηράματος της Π.Ε..

Η υποβολή και έγκριση των Θ.Ε. θα γίνεται εντός του χειμερινού τριμήνου και εντός της πενταετίας στο ίδιο τρίμηνο θα επιτρέπονται αναθεωρήσεις με την αντίστοιχη τεκμηρίωση προς τη Διεύθυνση Δασών της Π.Ε.. Έργα για τα οποία έχουν ήδη γίνει δαπάνες, όπως η προμήθεια υλικών, επιβάλλεται να ολοκληρωθούν, εκτός και τα σχετικά υλικά διατεθούν αλλού, για φιλοθηραματικό πάντα σκοπό.

Κατά τους οικονομικούς ελέγχους των κυνηγετικών συλλόγων, οι Θ.Ε. θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να ελέγχεται η χρηματοδότηση και υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων. Η έγκριση επιβολής πρόσθετων εισφορών και το ύψος αυτών από την επιβλέπουσα δασική υπηρεσία θα εγκρίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη Θ.Ε., όπου θα τεκμηριώνεται η ανάγκη και η σκοπιμότητα της χρηματοδότησης επιπλέων δράσεων.

Σημειώνεται πως η επιμόρφωση των αρμόδιων υπαλλήλων και η στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση. Επίσης κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου κυνηγετικής οργάνωσης θα πρέπει να περνά, με την εκλογή του, ένα ενημερωτικό σεμινάριο, ώστε να αποκτά εκείνη τη θεμέλια γνώση, την απαραίτητη για τις ορθές επιλογές και την πρακτική υλοποίηση δράσεων.

Print Friendly, PDF & Email

demobanner

Print Friendly, PDF & Email


Σχετικά Άρθρα

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο ihunt.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Αποδοχή Περισσότερα